עדכוני לקוחות ופרסומים

הגבלים עסקיים ודיני תחרות / יוני 2023

רשות התחרות תאכוף הגבלות חדשות על יבואנים ישירים ועל שחקנים בענף המזון

בחודשים האחרונים, בוצעו מספר תיקוני חקיקה תקדימיים, אשר מרחיבים בצורה דרמטית את היקף המגבלות והאיסורים על המגזר העסקי, ובהתאמה – מרחיבים את היקף הסמכויות של רשות התחרות ואת קשת המצבים בהם תוכל רשות התחרות להטיל עיצומים כספיים בגובה עשרות מיליוני שקלים על המגזר העסקי. תיקוני חקיקה אלה, מגבירים את הנטל הרגולטורי על יבואנים ועל ספקי מזון, ודורשים מהם לנקוט משנה זהירות בהתנהלותם השוטפת.

איסור על יבואנים ישירים לפעול נגד יבוא מקביל

מליאת הכנסת אישרה השבוע (שני, 18 ביוני 2023) בקריאה שניה ושלישית, הצעה לתיקון חוק התחרות הכלכלית, אשר גובשה כבר לפני כשנה על ידי שרת הכלכלה הקודמת אורנה ברביבאי יחד עם רשות התחרות והעומדת בראשה, הגב’ מיכל כהן. תיקון החוק ייכנס לתוקף בתוך שלושה חודשים מפרסומו.

הוראות תיקון החוק אוסרות על יבואנים ישירים לבצע “מעשה”, מתוך רשימה של מעשים, שכתוצאה ממנו עלול להיפגע ייבוא מקביל או יבוא אישי ובשל כך עלולה להיפגע התחרות בענף שבו פועל היבואן הישיר. בנוסף, הוראות תיקון החוק אוסרות על מעשה שעיקרו בהפחתת התחרות מצד יבוא מקביל או אישי, או שעלול לפגוע בתחרות מצד יבוא מקביל גם אם אין עיקרו בהפחתת התחרות, וזאת כל עוד אין דרך מסחרית חלופית להשגת התכלית המסחרית הלגיטימית שעומדת בבסיס אותו מעשה. האיסורים החדשים יוחלו על כל יבואן ישיר כהגדרתו בתיקון לחוק, בלי קשר להיקף פעילותו במונחים כספיים או במונחים של נתחי שוק.

רשימת המעשים המנויה בתיקון לחוק לעניין זה כוללת התערבות אצל קמעונאי על מנת שיציג או יסמן באופן שונה טובין מיבוא מקביל, סירוב לספק טובין, דיווח על טובין שמקורם ביבוא מקביל ועוד מספר מעשים המוגדרים בצורה עמומה ורחבה, דוגמת “היותו של יבואן ישיר צד להסדר”, או “התנייה או דרישה של תנאים מסחריים”.

עוד קובעת הצעת החוק, כי הפרת ההוראות כאמור, תצטרף לשורת ההוראות בחוק התחרות הכלכלית שבגין הפרתן הממונה על התחרות תהיה רשאית לנקוט בהליך אכיפה מינהלית ולהטיל על המפר עיצומים כספיים. כך, הממונה על התחרות תהיה רשאית להטיל על יבואן ישיר שינקוט בפרקטיקות אנטי-תחרותיות עיצום כספי בשיעור של עד כ-1 מיליון ₪, ולעניין מפר שהוא תאגיד (שמחזור המכירות שלו עולה על 10 מיליון ש”ח), עיצום כספי בשיעור של עד 8% ממחזור המכירות של התאגיד המפר ועד לסכום מקסימלי של כ-111 מיליון ₪, בהתבסס על נסיבותיו של כל מקרה ועל מידת הפגיעה שנגרמה לתחרות במשק כתוצאה מהפרקטיקות האמורות.

יצוין, כי עובר לתיקון החוק כאמור, בין השנים 2018-2020 הייתה בתוקף הוראת שעה אשר קבעה את סמכות הממונה על התחרות לתת הוראות ליבואן ישיר אשר כתוצאה ממעמדו או התנהגותו קיים חשש כי ייפגע באופן משמעותי יבוא מקביל או יבוא אישי ובשל כך עלולה להיפגע באופן משמעותי התחרות בענף שבו פועל היבואן הישיר (“הוראת השעה“).

התיקון הנוכחי לחוק מרחיב את הוראת השעה שפקעה, ומחמיר עם יבואנים ישירים בשני היבטים מרכזיים – הראשון, בכך שהתיקון מאפשר לממונה על התחרות להטיל עיצומים כספיים על יבואן ישיר (בעוד הוראת השעה כאמור העניקה סמכות למתן הוראות בלבד, ללא עיצום כספי); והשני – על ידי הרחבת קשת המקרים שיהוו הפרה של החוק, כאשר פגיעה בתחרות מצד יבוא מקביל נתפסת בגדרי האיסור, גם אם לא נפגעה התחרות בשוק הרלוונטי.

למידע ראו: דברי ההסבר להצעת החוק https://fs.knesset.gov.il//24/law/24_ls1_625900.pdf

הצעת החוק הסופית:
ttps://fs.knesset.gov.il/25/law/25_ls2_2559276.pdf

חוק ההסדרים 2023-2024 והשפעתו על ענף המזון

תיקון חוק התחרות הכלכלית מצטרף לתיקון מן העת האחרונה (23 במאי 2023) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע”ד-2014 (“חוק המזון“), במסגרת חוק ההסדרים, שעיקריו הם:
  1. הגדלת תקרת העיצומים הכספיים על הפרת הוראות חוק המזון מ- 26 מיליון ₪ ל- 40 מיליון ₪ (לתאגיד שמחזור המכירות שלו מעל 10 מיליון ₪). מדובר בקפיצה של כ-54% בגובה העיצום הכספי, אשר מגדילה משמעותית את החשיפה של תאגידים בכל הנוגע להפרות של חוק המזון.
  2. הוראת שעה הקובעת איסור “הנחה אסורה”, דהיינו איסור לתקופה של שנתיים החל מה-1.1.2024 על ספק גדול לקשור בין מוצריו השונים באמצעות מתן הנחות. הפרת האיסור כאמור, עשויה לחשוף את הספק ו/או הקמעונאי לפי העניין, לעיצומים כספיים ואף להליכים פליליים.
  3. הוראת שעה המטילה איסור כמעט מוחלט על מיזוגי ספקים בענף המזון: החל מיום 1 ביולי 2023 ועד ליום 31 בדצמבר 2024, חוק המזון יאסור על מיזוגי חברות בין “ספק” (כהגדרתו בחוק המזון) שמחזור המכירות שלו (לרבות לקמעונאים או באמצעותם, במישרין או באמצעות מפיץ ולרבות מותג פרטי) עולה על 307 מיליון ₪, עם “ספק” שמחזור המכירות שלו עולה על 30 מיליון ₪. עם זאת, הממונה על התחרות תוכל לאשר מיזוג כאמור אם היא תמצא כי המיזוג אינו צפוי להשפיע כלל על התחרות בישראל; או אם אלמלא המיזוג אחת החברות המתמזגות עתידה לחדול מפעילות עסקית, ואין חברה אחרת שעשויה לרכוש אותה. מדובר בצעד חריג אשר מטיל איסור כמעט גורף על מיזוגים בין ספקים בענף המזון, גם במצבים בהם לא מדובר במיזוג בין מתחרים שאז הפגיעה התחרותית האפשרית היא ברורה יותר, ואפילו אם הצדדים אינם מגיעים לרף הקבוע בחוק התחרות המחייב דיווח לממונה התחרות (מחזור מצרפי של 387 מיליון ₪).
  4. הוראת שעה המקלה על קמעונאים מסוימים לפתוח סניפים: החל מיום 1 ביוני 2023 ועד ליום 31 במאי 2026, “קמעונאי גדול” כהגדרתו בחוק המזון, לא יידרש לקבלת אישור הממונה על התחרות לפתיחת “חנות גדולה” נוספת ב”איזור ביקוש” כהגדרתם בחוק המזון, בתנאים מסוימים, ביניהם – כאשר 55% או יותר מהיקף המכירות של המצרכים שמכר הקמעונאי הגדול בישראל סופקו בידי ספקים שאינם ספקים גדולים. הוראה זו, מבקשת להקל עם הוראת סעיף 17 לחוק המזון, הדורשת קבלת אישור הממונה על התחרות, בכל פעם בה מבקש קמעונאי גדול לפתוח חנות גדולה נוספת באזור ביקוש.

למידע נוסף ראו: https://fs.knesset.gov.il/25/law/25_lsr_2620741.pdf