עדכוני לקוחות ופרסומים

דיני מיסים / פברואר 2024

עדכוני מלחמה מרשות המסים- קרן הפיצויים והקלות למשרתי מילואים

במקביל לירידת עצימות מלחמת חרבות ברזל, יורדת גם עצימות ההסדרים המיסויים המיוחדים הנדרשים כדי להתמודד עם השלכותיה המיידיות. עם זאת, נבקש לעדכנכם כי רשות המסים פרסמה חוזרים מקצועיים והנחיות באשר למסלולי הפיצוי הוצאות קבועות, שכר, חקלאות ומחזורים בגין נזק עקיף[1] שנגרם כתוצאה ממלחמת חרבות ברזל, וכן מסמך המרכז הקלות ייעודיות למשרתי מילואים במספר מישורים ומערכי מס, הכל כמפורט להלן:
קרן הפיצויים
1. נזכיר כי מדינת ישראל אפשרה לראשונה לתבוע פיצוי בגין נזק עקיף שנגרם כתוצאה ממלחמת חרבות ברזל, באחד מבין שלושה מסלולים:
א. מסלול אדום - תביעה בגין נזק עקיף שנגרם ביישובי ספר, כפי שאלו הוגדרו על ידי שר האוצר[2].
ב. מסלול "האיזור המיוחד"- תביעה בגין נזק עקיף שנגרם ב"איזור המיוחד", במסלול שכר, חקלאות או מחזורים, לאותם יישובים שנפגעו מהלחימה באופן מיוחד וממושך ושבהם הנחיות פיקוד העורף ו/או כוחות הביטחון היו מחמירות יותר.
ג. מסלול הוצאות מזכות – תביעה בגין נזק עקיף לעסקים בכל הארץ.
2. תקופת הזכאות בגינה ניתן לתבוע פיצוי במסלול "האיזור המיוחד", הוארכה לאחרונה וכוללת גם את החודשים נובמבר ודצמבר 2023. הארכת הזכאות נקבעה כתלות בסוג היישוב ב"איזור המיוחד" כדלקמן:
א. יישובים שהוגדרו כ"יישובים שנפגעו בחודש דצמבר"
  • מסלול שכר: עסקים המצויים ביישובים שנפגעו בחודש דצמבר, עובדים המתגוררים ביישובים שנפגעו בחודש דצמבר, עובדים שנאלצו להיעדר ממקום עבודתם בשל סגירת המוסד החינוכי של ילדם המצוי ביישוב שנפגע בחודש דצמבר, עובדים ועצמאים שפונו מביתם בשל הוראות כוחות הבטחון, ככלל זכאים להגשת התביעה בחודשים נובמבר ודצמבר. תקופת הזכאות במסלול השכר לעובד או עובד עצמאי, המתגוררים ביישוב שפונה, הורחבה ונקבעה עד לתום תקופת הפינוי. תקרת הפיצוי נשארה בסכום של 520 ₪ ליום עבודה מלא כשהיא מוכפלת בסך ימי ההיעדרות בתקופת הזכאות.
  • מסלול מחזורים: תקרת פיצוי כפולה ומלאה לחודשים נובמבר ודצמבר בסך של 5 מיליון שקלים.
  • מסלול חקלאות: תקרת פיצוי כפולה ומלאה לחודשים נובמבר ודצמבר בסך של 6 מיליון שקלים.
ב. יתר יישובי "האיזור המיוחד"
  • מסלול שכר: תקופת הזכאות נקבעה לחודשים אוקטובר ונובמבר בלבד. תקרת הפיצוי נשארה בסכום של 520 ₪ ליום עבודה מלא כשהיא מוכפלת בסך ימי ההיעדרות בתקופת הזכאות.
  • מסלול מחזורים: תקופת זכאות ותקרת פיצוי משולבת כדלקמן-בחודש נובמבר נקבעה תקרת פיצוי בסך של 2.5 מיליון שקלים בתוספת סכום התקרה הקבועה במסלול הוצאות מזכות[3] לגבי חודש דצמבר.
  • מסלול חקלאות: תקופת הזכאות נקבעה לנובמבר בלבד ותקרת הפיצוי בסך של 3 מיליון שקלים.
את הנחיות רשות המסים בנוגע למסלול "האיזור המיוחד" בנוסחן המלא לגבי נזק שאירע בחודשים נובמבר ודצמבר 2023 ניתן לקרוא כאן; הנחיה מתוקנת 3/2023 לגבי נזק שאירע בחודש אוקטובר 2023 ניתן לקרוא כאן והסבר לגבי השינויים שנערכו בה ניתן לקרוא כאן.
3. התקופה בגינה ניתן לתבוע פיצוי במסלול "הוצאות מזכות", לכלל העסקים בארץ העומדים בקריטריונים שנקבעו, הוארכה גם היא לחודשים נובמבר ודצמבר 2023 במתווה דומה למתווה הפיצוי שנקבע לחודש אוקטובר 2023.
את הנחיות רשות המסים בנוגע למסלול "הוצאות מזכות" בנוסחן המלא לגבי נזק שאירע בחודשים נובמבר ודצמבר 2023 ניתן לקרוא כאן; הנחיה מתוקנת 2/2023 לגבי נזק שאירע בחודש אוקטובר 2023 ניתן לקרוא כאן והסבר לגבי השינויים שנערכו בה ניתן לקרוא כאן.
4. מערכת המקדמות לחודשים ינואר ופברואר 2024, לבעלי עסקים ביישובי ספר נפתחה וניתן להגיש בה בקשות עד ליום 31.3.2024. נדגיש כי לגבי מקדמות לחודשים נובמבר ודצמבר 2023, ניתן יהיה להגיש בקשות עד ליום 29.2.2024.
5. לאור התמשכות המלחמה, הוארכו התקופות להגשת תביעות לפיצוי במסלול הוצאות מזכות ותביעות לפיצוי במסלול "האיזור המיוחד". ניתן לקרוא את הודעת רשות המסים בעניין זה כאן.
משרתי מילואים
6. כחלק ממלחמת חרבות ברזל ניתנו על ידי רשות המסים הקלות והארכות מועדים לביצוע פעולות. כעת ולאור התמשכות שירות המילואים, אפשרה רשות המסים הקלות ייעודיות נוספות למשרתי מילואים במספר מישורים ומערכי מס. ניתן לקרוא את הודעת רשות המסים בעניין זה כאן.

[1] הפסד או מניעת רווח שנגרם כתוצאה מנזק מלחמה או מחמת אי אפשרות לנצל נכסים עקב פעולות מלחמה. [2] רשימת יישובי הספר נמצאת כאן. [3] בהתאם לקבוע בסעיף 38ג בחוק מס רכוש וקרן הפיצויים, התשכ"א-1961 בהגדרת "הוצאות מזכות".