עדכוני לקוחות

דיני עבודה / אפריל 2024

עדכון דיני עבודה- אפריל 2024

הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024

על מנת לסייע במימון הטבות למשרתי מילואים, חוקקה הכנסת ביום 18.3.2024 את חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד – 2024 ("החוק"). במסגרת החוק, הוחלט כי בכפוף לתנאים שיפורטו להלן, בשנת 2024, מספר ימי ההבראה שינתן לעובדים יוקטן ותעריף דמי ההבראה יוקפא, כאשר שיעור ההפחתה יועבר לרשות המיסים לצורך מימון ההטבות למשרתי המילואים. להלן עיקרי החוק:

  1. החוק יחול על כל העובדים, למעט עובדים המועסקים על ידי יחיד שלא במסגרת עסק או משלח יד  (למשל, עובדי סיעוד).
  2. מעסיק יפחית לעובד מתשלום דמי ההבראה בשנת 2024, במועד שבו הם משולמים, סכום השווה ליום הבראה אחד ("סכום ההשתתפות") וזה יועבר לרשויות המס ויראו אותו כמס שנוכה במקור. על אף האמור בכל הסכם או נוהג, הסכום של יום הבראה שלפיו יחושבו דמי ההבראה בשנת 2024 לעובד, יהיה זהה לסכום של יום הבראה שלפיו חושבו דמי ההבראה לאותו עובד בשנת 2023.
  3. סכום ההשתתפות של עובד במשרה חלקית, ייעשה בהתאם לחלקיות משרתו.
  4. עובד שמשכורתו החודשית הממוצעת בחודשים ינואר עד מרץ 2024 אינה עולה על 6,000 ₪ והוא זכאי לחמישה ימי הבראה בלבד – סכום ההשתתפות יעמוד על שווי של חצי יום הבראה.
  5. אין תוקף להוראה בהסכם, הדוחה למועד אחר, תשלום דמי הבראה האמורים להיות משולמים בשנת 2024.

פיצוי למעסיקים בגין תשלומי הרכיב הסוציאלי בשכר על העובדים במילואים

פורסמה כוונה לתקן תקנות, ולפיהן המוסד לביטוח לאומי ישפה, באופן חלקי, מעסיקים בגין תשלומים פנסיוניים ששילם המעסיק עבור עובדו, עבור התקופה שבין ה-7 באוקטובר 2023 ועד ליום 31 בדצמבר 2024. התקנות טרם פורסמו, אין לדעת אם בסופו של יום יפורסמו ואם יוכנסו בהן תיקונים, כך שאין להסתמך על תוכן הפרסומים. אנו נפרסם עדכון לאחר אישורן הסופי.


עדכוני פסיקה חשובים

  1. הליכי פונדקאות בחו"ל – בתחילת חודש אפריל 2024 נקבע על ידי בית הדין לעבודה, כי חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 ("חוק עבודת נשים") חל גם במקרה שבו הורה מיועד מבצע הליך של פונדקאות בחו"ל. לפני הקביעה בפסק הדין, הגישה הייתה שחוק עבודת נשים חל על הליכי פונדקאות בישראל בלבד.
  2. העסקה משולשת (מזמין שירות, קבלן כח אדם ועובד קבלן) – ההתקשרות של מזמין שירות עם קבלן כוח אדם, המחזיק ברישיון בתוקף, היא חובה חוקית, שהפרתה עלולה לגרור להטלת סנקציות מנהליות ופליליות. בחודש נובמבר 2023,‏ קבע בית הדין לעבודה כי התקשרות של מזמין שירות עם קבלן כוח אדם ללא רישיון, מקימה חזקה שמזמין השירות הוא המעסיק. לאור הפסיקה, אנו שבים וממליצים לכל לקוחותינו לבחון, ללא דיחוי, כי קבלני כוח האדם שעימם הם התקשרו, מחזיקים ברישיון תקף.