עדכוני לקוחות ופרסומים

קיימות וסביבה / יוני 2023

יזמים או חברות בתחום האקלים? כדאי שתכירו את הרישיונות וההיתרים אשר תהיו עשויים להידרש אליהם

להבדיל מחברות תוכנה שלרוב לא נדרשות ברישיון עסק והיתרי פעילות מיוחדים חשוב לדעת שחברות ישראליות העוסקות בפיתוח או ייצור חומרה, לרבות תוך שימוש בחומרים מסוכנים, יתכן ותידרשנה לקבל רישיון עסק והיתרים מיוחדים לצורך פעילותן. ישנה חשיבות רבה לעמידה בדרישות הרישוי שכן פעילות ללא רישיון או היתר מתאימים עשויה להוות עבירה פלילית ולגרור קנסות ועונשים נוספים.

צוות ה-ClimatTech במיתר, המורכב ממומחים שונים בתחומים הרלבנטיים אשר מנוסים בניתוח דרישות הרישוי ובקבלת הרישיונות, ריכז עבורכם את הרשימה העיקרית של הרישיונות וההיתרים הרלבנטיים לעולמות הסביבה וישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בנושא.


1.  רישיון עסק
·חוק רישוי עסקים התשכ”ח – 1968 הינו החוק הכללי בנושא שנועד להבטיח שפעילות העסק נעשית תוך שמירה על הסביבה, שלום ובריאות הציבור, נהלי בטיחות, תכנון ובניה וכד’.
·צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע”ג – 2013, מגדיר אילו עסקים טעוני רישוי ואילו סוגי עסקים אינם טעוני רישיון עסק.
·בקשה לרישיון עסק יש להגיש לרשות המקומית שבתחומה פועל העסק, בצירוף תשריטים ומסמכים שנדרשים בהתאם לסוג העסק, ובהתאם לתנאים שמציבים גורמים רגולטוריים כגון כבאות והצלה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משטרת ישראל ועוד. ניתן להיעזר בגופים מקצועיים שיודעים לסייע בתהליך הבירוקרטי של קבלת רישיון העסק.
·תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תש”ס-2000 מגדירות את אופן ביצוע הליכי הרישוי ומסדירות הוראות דוגמת שינוי שליטה, בקשה לרישיון או להיתר זמני, השגה נוכח סירוב מתן רישיון, תוקפו ופרטים נוספים.

2.  היתר רעלים
·היתר רעלים הינו היתר שמנפיק המשרד להגנת הסביבה כדי למנוע נזקים סביבתיים הנובעים מהעיסוק ברעלים המפורטים בחוק החמרים המסוכנים, תשנ”ג-1993. ההיתר כולל הוראות לגבי אופן אחזקת החומרים והפיקוח על השימוש בהם.
·היתר הרעלים יונפק לבית העסק בהתאם לסיווג המתאים לו – A,B,C או D, הנקבע לפי סוג וכמות החומרים המסוכנים. היתר הרעלים ניתן לתקופות של עד שלוש שנים בהתאם לסיווג הרלוונטי.
·לצורך קבלת ההיתר מוגדר אחראי רעלים בעסק, מינוי שדורש את אישורו של המשרד להגנת הסביבה.

3.  היתר פליטה לאוויר לפי הוראות חוק אוויר נקי, תשס”ח – 2008
·חוק אוויר נקי, תשס”ח – 2008 מסדיר את הטיפול בגורמי זיהום אויר ונועד להביא לשיפור של איכות האוויר ולמנוע ולצמצם את זיהום האוויר. חוק אוויר נקי קובע כי כל בעל מקור פליטה, בהתאם להגדרות החוק, נדרש בהיתר פליטה. כמו כן, מכוח החוק תוקנו תקנות שונות העוסקות בערכי איכות אויר, תחבורה, תחנות דלק ועוד.
·היתר הפליטה מגדיר ערכים מרביים לפליטות ודורש מבעל ההיתר לנקוט בטכנולוגיה המיטבית (BAT) לצמצום הפליטות, לשיפור איכות הפליטות ולהפחתת הפגיעה הנגרמת עקב כך.
·יישום החוק מורכב ומצומצם בשל אי יכולתו של המשרד להגנת הסביבה להנפיק היתרי פליטה לכל בעלי העסקים. לפיכך, מדיניות המשרד שונה בהתאם לסוג הגוף כך שהסדרת הפליטות של מפעלים בעלי פוטנציאל לזיהום אוויר גבוה מבחינת כמות הפליטות וסוגי המזהמים לרוב מבוצעת באמצעות  היתרי פליטה כמתחייב מחוק אויר ונקי ואילו הסדרת הפליטות של מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר בינוני או נמוך לרוב מבוצעת במסגרת תנאי רישיון העסק ואינה דורשת היתר פליטה.

4.  היתר הזרמה לים
·היתר זה מופק על ידי המשרד להגנת הסביבה ומסדיר הזרמת שפכים או חומרים אחרים לים מכוח חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, תש”ן-1990 ותקנות מניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים, התש”נ-1990, תיקון-2005. במסגרת ההיתר ניתן לקבוע הוראות ותנאים לגבי אופן ההזרמה, לחייב לבצע השקעות על מנת לעמוד בערכי ההזרמה וביצוע צעדים נוספים, אשר עלולים להיות כרוכים בעלות כספית משמעותית.

5.  היתרי קרינה
·קרינה בלתי מייננת – על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס”ו-2006, בהקמת והפעלת מקור קרינה שכזה נדרש היתר הקמה, היתר הפעלה או היתר למתן שירות, לפי העניין, אשר ניתן על ידי המשרד להגנת הסביבה. תוקף ההיתרים נקבע בתקנות והוא נע בין 5 ל-25 שנים לפי סוג המקור ופרמטרים נוספים.
·קרינה מייננת – המשרד להגנת הסביבה מנפיק היתרים שתוקפם אינו עולה על שנה, אשר בלעדיהם לא ניתן לעסוק בחומרים פולטי קרינה מייננת: היתר עיסוק בחומרים רדיואקטיביים; היתר עיסוק במתקני רנטגן או במאיצים; היתר למתן שירות מדידת תכולת חומרים רדיואקטיביים טבעיים או היתר עיסוק באפר פחם לתעשיית הבטון והצמנט.
·לצורך קבלת ההיתר מוגדר אחראי קרינה בעסק, מינוי שדורש את אישורו של המשרד להגנת הסביבה.