חרבות ברזל – עדכונים

2023 / נובמבר 2023

חרבות ברזל – עדכוני בנקאות, גופים מוסדיים ונותני שירותים פיננסיים 16.11.2023

הממונה לשיתוף בנתוני אשראי  – הוראות שעה בעקבות מלחמת חרבות ברזל

בשל גיוס מילואים מקרב עובדי מקורות המידע, ביום 6.11.2023 הממונה על שיתוף בנתוני אשראי בבנק ישראל הורה להאריך את משך הטיפול בבקשת לקוח לתיקון מידע, אשר הטיפול בה מורכב וחריג, לתקופה של 21 יום, במקום 14 יום הקבועים כיום, ובלבד ששיעור המקרים החריגים לא יעלה על 20% מסך הפניות לתיקון מידע, במקום 5% הקבועים כיום.

ביום 9.11.2023 הממונה הורה למקורות המידע (שהם נותני אשראי) לדווח על פיגורים בתשלום הלוואות לאחר 60 יום במקום לאחר 30 יום הקבועים כיום. בהתאם לכך, פיגור בתשלום חוב ידווח למאגר נתוני אשראי בהתקיים כל התנאים הבאים: סכום החוב שבפיגור עולה על 200 ₪, נמסרה ללקוח הודעה על הפיגור וכן, חלפו 60 ימים ממועד היווצרות החוב. ההוראה נועדה לאפשר לציבור שהות מספקת להסדיר התחייבויות מול נותני האשראי ולמנוע דיווח על פיגורים בתשלומי הלוואות הנובעים מסיבות טכניות והיא תחול על הדיווח בגין החודשים אוקטובר – נובמבר 2023.

להוראה נוספת מאת הממונה ראו פרסומינו מיום 26.10.2023.

לקובץ המלא ראו הוראת שעה בעקבות מלחמת חרבות ברזל

ראו גם פרסום הוראות הממונה

מכתב המפקח על הבנקים

ביום 12.11.2023 המפקח על הבנקים הורה לתאגידים הבנקאיים לבחון מחדש את מדיניות חלוקת הדיבידנדים וביצוע רכישות עצמיות של מניות לתקופה הקרובה לנוכח השוני בתנאים הכלכליים שחלו בעקבות מלחמת חרבות ברזל מאז אושרה המדיניות כאמור.

לקובץ המלא ראו מכתב המפקח על הבנקים