חרבות ברזל – עדכונים

2023 / אוקטובר 2023

חרבות ברזל – עדכונים בפעילות בתי המשפט ופעולות לפי חוק 26.10.2023

שר המשפטים חתם על הודעה המחילה את תקנות 5-3 לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדר דין במצב חירום מיוחד), התשנ”א-1991, על כלל בתי המשפט בכל הארץ, בשל מצב חירום מיוחד, עד ליום שישי 3.11.2023 בשעה 08:00 בבוקר (נכון להיום).

התקופה שבה הוחלו התקנות לא תבוא במנין הימים לעשיית דבר שבסדרי דין או בנוהג, שנקבעו בחיקוק או שקבע בית המשפט.

משמעות הדבר היא שלמעט במקרים חריגים, כל המועדים שנקבעו בתקנות סדרי הדין או בהחלטת בית המשפט (לרבות הגשות לבית המשפט) יוארכו במספר ימי ההודעה, כך שמניין הימים ימשיך להימנות לאחר תום תקופת ההודעה. בנוסף לכך, לא יתקיימו דיונים בבתי המשפט בתקופת ההודעה, למעט בעניינים דחופים כגון סעדים זמניים דחופים.