חרבות ברזל – עדכונים

2024 / ינואר 2024

חרבות ברזל – עדכונים בפעילות בתי המשפט 4.1.2024

שר המשפטים תיקן ביום 1.1.2024 את תקנות סדרי דין בתי המשפט (הוראת שעה – חרבות ברזל) (סדרי דין בבתי המשפט ובבית הדין הדתיים הדרוזיים), התשפ”ד-2023, כך שיחולו מיום 1.12.2023 עד ליום 31.1.2024.

התקנות משנות את ברירת המחדל שנהגה עד היום בשל מצב החירום כך שהמועדים לביצוע פעולות יחזרו להימנות והדיונים יחזרו להתקיים, בהתאם לסייגים הקבועים בתקנות:

  1. בהתאם לתקנות, כאשר בית המשפט קובע דיון בהליך או מועד להגשת מסמך, עליו לשקול את הנסיבות של כלל המעורבים בהליך ואת דחיפות ההליך, בשים לב למצב המיוחד בעורף.
  2. התקנות קובעות כי לגבי בעל דין או בא כוח המפורטים ברשימה שלהלן, לא תבוא תקופת תוקפן של התקנות האמורות במניין הימים לעשיית דבר שבסדרי דין או בנוהג שנקבעו בחיקוק או שקבע בית משפט או בית דין, וכן לא יתקיימו דיונים, אלא אם בעל הדין או בא כוח כאמור ביקש שלא להחיל את הארכת המועדים או ביקש כי יתקיים דיון לגבי עניינו:
    (א) משרת במילואים; (ב) חטוף או נעדר; (ג) הורה או בן זוג או בן משפחה אחר של חטוף או נעדר; (ד) היישוב שבו התגורר התפנה כתוצאה מהכרזה על מצב מיוחד בעורף; (ה) בעל דין שהוא בן משפחה מקרבה ראשונה של אדם שנהרג בפעולות האיבה או פעולות המלחמה.
  1. בית המשפט לא ייתן כל החלטה או פסק דין גם אם לא הוגש מסמך שעליו הורה בית המשפט, או שבעל הדין או בא כוחו לא התייצב להליך או לא פעל לפי הוראה אחרת בדין, אלא אם כן שוכנע כי בעל הדין או בא כוחו שלא פעל כאמור לא נכלל בקבוצות המפורטות לעיל.

הוראות אלו לא יחולו על העניינים המפורטים בתקנה 3 לתקנות סדרי דין תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), תשנ”א-1991 (כגון סעדים זמניים דחופים בעניינים אזרחיים).

דיוני קדם משפט בהליכים אזרחיים יתקיימו בדרך של היוועדות חזותית, אלא אם כן הסכימו הצדדים לקיום הדיון בבית המשפט בנוכחות באי כוחם.