חרבות ברזל – עדכונים

2023 / נובמבר 2023

חרבות ברזל – עדכונים בפעילות בתי המשפט ופעולות לפי חוק 9.11.2023

שר המשפטים חתם על הודעה המחילה את תקנות 5-3 לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדר דין במצב חירום מיוחד), התשנ”א-1991, על כלל בתי המשפט בכל הארץ, בשל מצב חירום מיוחד, עד ליום 30.11.2023.

במקביל, חתם שר המשפטים על תיקון לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (הוראת שעה) (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשפ”ד- 2023, לפיו החל מיום 14.11.2023 ועד ליום 30.11.2023 יתווספו לרשימת סוגי העניין שידונו בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה (כגון עניינים דחופים של סעדים זמניים) העניינים המפורטים בהודעה לציבור שצורפה להודעתו, ובכלל זאת יתקיימו דיוני קדם משפט בהליכים אזרחיים בבתי משפט המחוזיים ובבתי משפט השלום בדרך של היוועדות חזותית, אלא אם כן הסכימו הצדדים לקיום הדיון באולם בית המשפט בנוכחות של באי כוחם.

עובדי מזכירות בתי המשפט יצרו בימים אלה קשר טלפוני עם הצדדים במטרה לברר עמם את היתכנות קיום הדיון במועד שנקבע. בעל דין או בא כוחו אשר נבצר ממנו להשתתף בדיון בנסיבות הקשורות למצב הביטחוני מתבקש לציין זאת בפני עובדי מזכירות בית המשפט, במסגרת שיחת הטלפון, והדיון בעניינו ידחה למועד מאוחר ללא צורך בהגשת בקשת דחייה לבית המשפט. לא יתקיים דיון בלא תיאום מראש עם עורכי הדין או בעלי הדין.

בעל דין שנקבע בעניינו דיון שאינו מסוגי העניין הנדונים בתקופת מצב החירום, המבקש כי עניינו ידון, רשאי לפנות בבקשה לנשיא בית המשפט או בית הדין לעבודה, לפי העניין, בה יפרט את טעמיו.

התקופה שבה הוחלו התקנות לא תבוא במנין הימים לעשיית דבר שבסדרי דין או בנוהג, שנקבעו בחיקוק או שקבע בית המשפט. משמעות הדבר היא שלמעט במקרים חריגים, כל המועדים שנקבעו בתקנות סדרי הדין או בהחלטת בית המשפט (לרבות הגשות לבית המשפט) יוארכו במספר ימי ההודעה, כך שמניין הימים ימשיך להימנות לאחר תום תקופת ההודעה.