חרבות ברזל – עדכונים

2023 / דצמבר 2023

חרבות ברזל – עדכונים בדיני עבודה 14.12.2023

מענקי עידוד והמשך תעסוקה – מלחמת חרבות ברזל

 1. ביום 29.11.2023 פורסם ברשומות הסכם בדבר מתן מענקי עידוד והמשך תעסוקה – מלחמת חרבות ברזל (“ההסכם“).
 2. ההסכם נחתם בין ממשלת ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי, ונקבעו בו שני סוגי מענקים, מענק תמרוץ בענפי הבנייה והחקלאות ומענק עידוד לתושבים מפונים או תושבים שמקום עבודתם מצוי ביישובים מפונים. המענקים כאמור, משולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי.

להלן עיקרי ההסכם:

 1. מענק עידוד:
  • עובד שהוא תושב ישראל, יהא זכאי למענק עידוד בסך של 3,000 ₪ לחודש, בתקופה שמיום 1.11.2023 ועד ליום 31.12.2023, באם הוא עונה על כל הקריטריונים הבאים:
   • מקום מגוריו הקבוע הוא ביישוב מפונה או שהוא נכלל באוכלוסייה שהוחלט לפנותה בהחלטת ממשלה או שמקום מגוריו אינו בישוב מפונה אך מקום עבודתו הוא בישוב מפונה;
   • עבד אצל המעסיק בחודש אחד לפחות מבין החודשים יולי עד ספטמבר 2023;
   • אינו עובד של מעסיק ציבורי;
   • העובד הגיע פיזית לעבודה בחצרי המעסיק 11 ימים לפחות בכל חודש העסקה אשר מזכה במענק.
  • הגשת הבקשה תיעשה באופן מקוון על ידי המעסיק, כסיוע לעובד, באמצעות האתר של ביטוח לאומי. ואולם, המענק ישולם על ידי המוסד לביטוח לאומי, ישירות לחשבון הבנק של העובד.
  • הזכאות היא למענק אחד בכל חודש, והוא יינתן בשל עמידה בתנאי המענק אצל מעסיק אחד בלבד (גם אם העובד מועסק אצל מספר מעסיקים במקביל).
 1. מענק תמרוץ:
  • עובד שהוא תושב ישראל, יהא זכאי למענק שנע בין 3,000 ₪ – 4,000 ₪ לחודש, בתקופה שבין יום 1.11.2023 ועד ליום 31.3.2024, באם הוא עונה על כל הקריטריונים הבאים:
   • העובד החל לעבוד באתרי בנייה, באתרי גידול חקלאיים ובבתי אריזה, לאחר ה- 7.10.2023, ולא עבד כלל במי מהענפים הללו בשלושת החודשים שקדמו למועד זה;
   • העובד הגיע פיזית לעבודה בחצרי המעסיק 11 ימים לפחות בכל חודש העסקה אשר מזכה במענק, וההכנסה החודשית שלו לא פחתה מסך של 2,786 ₪.
  • עובד הזכאי למענק תמרוץ ומקום העבודה ביישוב מפונה, ישולם לו מענק כפול.
  • הזכאות היא למענק אחד בכל חודש, והוא יינתן בשל עמידה בתנאי המענק אצל מעסיק אחד בלבד (גם אם העובד מועסק אצל מספר מעסיקים במקביל).
  • הגשת הבקשה תיעשה באופן מקוון על ידי העובד באמצעות אתר של ביטוח לאומי. המענק ישולם על ידי המוסד לביטוח לאומי, ישירות לחשבון הבנק של העובד.
 1. לתשומת לב, במקרה בו עובד זכאי הן למענק עידוד והן למענק תמרוץ, באותו החודש, הוא יהא זכאי למענק אחד בסכום הגבוה יותר.
 2. בימים הקרובים יועלו טופסי הבקשה המקוונים, לאתר המוסד לביטוח הלאומי.

ביצוע הפרשות פנסיוניות לעובד במילואים – הבהרה

בעקבות פניות בקשר לסוגיית ביצוע הפרשות פנסיוניות עבור עובד המשרת במילואים, נבקש לחדד ולהבהיר:

 1. מעסיק מחויב להמשיך ולבצע הפרשות פנסיוניות, עבור עובד המשרת במילואים, אם המעסיק ביצע הפרשות כאמור לפני צאת העובד לשירות מילואים.
 2. בהתאם לעמדת המוסד לביטוח לאומי, ההפרשות האמורות נגזרות מהשכר הרגיל של העובד, ולא מהתגמול שמתקבל מאת המוסד לביטוח לאומי בגין שירות העובד במילואים (שברגיל הוא גבוה מהשכר הרגיל של העובד). ואולם, עמדת הביטוח הלאומי אינה מחייבת והדבר טרם הוכרע על ידי בתי הדין.