חרבות ברזל – עדכונים

2023 / נובמבר 2023

חרבות ברזל – עדכונים בדיני מסים 30.11.2023

חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה- חרבות ברזל)(הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ”ד-2023

  1. בהתאם לדיווחים קודמים, ולאור מצב המלחמה שבו מצויה מדינת ישראל, מוארכים בחוק זה מועדים ונדחות תקופות לביצוע פעולות בהתאם לחקיקת המס. החוק קובע כי תקופה לעשיית פעולה שנקבעה בחקיקה, ואשר יום תחילתה חל לפני תום “התקופה הקובעת”, ויום סיומה חל במהלך “התקופה הקובעת” או עד חודשיים אחריה, תקופה זו לא תבוא במניין הימים לביצוע הפעולה. התקופה הקובעת נקבעה החל מיום 7 באוקטובר 2023 ולמשך שלושה חודשים. לדוגמא, בהתאם לסעיף 36א(ב) לחוק מס רכוש וקרן הפיצויים, תשכ”א-1961, המועד להגשת תביעה לפיצויים תוגש למנהל בתוך שלושה חודשים מיום קרות הנזק. אם הנזק נגרם ביום 10 באוקטובר 2023, והמועד האחרון להגשת התביעה הוא ביום 10 בינואר 2024, ניתן יהיה להגיש את התביעה עד ליום 10 באפריל 2024. התקופה שבין 10 באוקטובר 2023 ועד ליום 10 בינואר 2024 לא תבוא בחשבון מניין הימים.
    יובהר, החוק אינו קובע אורכה גורפת, אלא דוחה רק מועדים הקבועים בסעיפים מסוימים בחוקי המס השונים. דחיית המועד אינה שוללת הצטברות הפרשי הצמדה וריבית בגין מס לתשלום או להחזר, ממועד הדחיה ועד למועד התשלום בפועל וכן היא עשויה לשנות בהתאם את תקופת ההתיישנות.
  2. בנוסף, החוק קובע כי דוחות מס לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה לשנת המס 2022 שיוגשו עד ליום 31 בינואר 2024, ייחשבו לעניין התיישנות כאילו הוגשו ביום 31 בדצמבר 2023. ובלבד שנישום שהיה חייב בהגשת דוח לשנת המס 2020 ולשנת המס 2021, הגיש את הדוח לשנת המס 2020 בשנת המס 2021, ולשנת המס 2021 בשנת המס 2022.
  3. בהמשך ישיר לחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים, רשות המסים הוציאה הודעה לפיה על אף שהחוק האריך את מועד התיישנות דיוני השומה מיום 31 לדצמבר 2023 עד ליום 31 למרץ 2024, טיפול בדיוני שומה שהוארכו למועד זה יהיו אפשריים רק בהליכי שומה שנפתחו לגביהם הליכי ביקורת גלויים ומשמעותיים לפני 31 באוקטובר 2023- כגון פנייה למייצג או לנישום בדרישות חומר, בירור במייל וכיוצ”ב (למעט במקרים חריגים ובהליך אישור ספציפי).
    להודעת רשות המיסים לחץ כאן.