חרבות ברזל – עדכונים

2023 / נובמבר 2023

חרבות ברזל – עדכונים בדיני מסים 23.11.2023

הארכת מועדים שונים:

  • הקצאת מניות באמצעות נאמן- בשנת 2012 רשות המיסים הוציאה תחת ידיה הנחיה לגבי הכללים שצריכים להתקיים על מנת שיראו את הפקדת המניות והזכויות מכוחן בידי הנאמן (ההנחיה משנת 2012 כאן). לאור מלחמת “חרבות ברזל”, רשות המיסים קבעה, כי ככל שאיזה מהתקופות שנקבעו בכללים משנת 2012 תסתיים בתקופה שמיום 1 באוקטובר 2023 ועד ליום 31 בדצמבר 2023, היא תוארך באופן אוטומטי עד ליום 31 לדצמבר 2023. כפועל יוצא מכך, ניתן יהא לבצע את הפעולה הרלבנטית עד ליום 31 לדצמבר 2023, וזאת מבלי שיראו בכך אי עמידה בתנאי הסעיף. תוכניות הקצאה חדשות לאישור פקיד השומה, ניתן יהיה להגיש באמצעות מערכת מייצגים או באמצעות מערכת מפ”ל.
  • הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הארכת הוראת שעה- חרבות ברזל)(הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ”ד-2023- התפרסמה לקראת קריאה שניה ושלישית ובמסגרתה התווספו סעיפים נוספים שתוארך התקופה לעשייתם, בהם הסעיף שקובע את פרק הזמן להגשת תביעה בגין נזק מלחמה ונזק עקיף ב”מסלול האדום”, בחוק מס רכוש וקרן הפיצויים.

 לפי פרסומים של לשכת רו”ח, הושגו הסכמות בין רשות המיסים ובין לשכת רואי החשבון שיקבלו ביטוי במסגרת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הארכת הוראת שעה-חרבות ברזל)(הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ”ד-2023 כדלקמן:

  • דוחות מס שנתיים לשנת המס 2022– דוחות מס לשנת 2022 שיוגשו עד ליום 31 בינואר 2024 יחשבו לעניין התיישנות כאילו הוגשו ביום 31 בדצמבר 2023 (ובלבד שאם אותו נישום היה חייב בהגשת דוחות מס לשנות המס 2020 ו-2021, אלו הוגשו עד לתום השנה העוקבת לשנה המדווחת במס).
  • דחייה במועדי החיוב לפי סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה– מועד החיוב לעניין סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה, בהתייחס ליתרות חובה צבורות לסוף שנת 2022, ידחה בשלושה חודשים. כלומר, לנישום תהיה אפשרות להשיב את יתרת החובה שנמשכה על ידו ומועד החיוב בגינה היה אמור להיות ב-31 לדצמבר 2023, וזאת עד ליום 21 במרץ 2024.
  • הארכת תקופת ההתיישנות של דיוני שומה– תקופת התיישנות דיוני שומה לגבי שנות מס שהיו אמורות להתיישן בתום שנת 2023, יוארכו בתקופה של שלושה חודשים נוספים מתום התקופה הקובעת. יחד עם זאת, הדבר יהיה אפשרי רק בהליכי שומה שנפתחו לגביהם הליכי ביקורת גלויים ומשמעותיים לפני 31 באוקטובר 2023. עם פרסום החקיקה תפורסם הבהרה על ידי סמנכ”לית שומה וביקורת לעניין זה.

מס רכוש וקרן הפיצויים:

  • רשות המסים הודיעה על פתיחת המערכת להגשת תביעות בגין נזק עקיף בשלושת רבדי הפיצוי (מסלול אדום, הוראת השעה ליישובים שנכללים ב”איזור המיוחד”, ומענקים מכוח חוק התכנית לסיוע כלכלי) גישה למערכת כאן.
  • רשות המסים פרסמה את הוראת הביצוע 3/2023 לקבלת פיצויים בעד נזק עקיף לעסקים מכוח הוראת השעה ליישובים שנכללים ב”איזור המיוחד” כאן; וכן את הוראת הביצוע 2/2023 לקבלת פיצויים מכוח חוק התכנית לסיוע כלכלי כאן.