עדכוני לקוחות

מיזוגים ורכישות / מאי 2017

הוראות הרשות לחדשנות לעניין מתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל ולעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם