עסקאות ותיקים חדשים

2016 / אפריל 2016

ייצוג חברת לידקום בדחיית תביעה שהוגשה נגד דירקטורים ונושאי משרה בחברה בגין פרט מטעה