/ מאי 2020

עמדת סגל רשות ניירות ערך בעניין השפעות משבר הקורונה על הגילוי והדיווח הכספי הנכלל בדוח רבעון ראשון 2020