/ יוני 2014

תיקונים לתקנות החברות בנושא אסיפות כלליות