חרבות ברזל – עדכונים

2023 / אוקטובר 2023

מזכר מצב מיוחד בעורף

עקב מבצע “חרבות ברזל”, הכריז שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף בטווח של 80 ק”מ מרצועת עזה. בעקבות הכרזת השר, הוציא פיקוד העורף הנחיות ומגבלות לעניין התקהלויות ופעילויות אסורות ומותרות. הנחיות אלו, הנכונות במועד פירסום זה, צפויות להשתנות, על פי פרסומים בתקשורת, גם לאזורים בטווחים גדולים יותר.

בין היתר, מגבילות ההנחיות את הפעילות החינוכית וסגירת בתי הספר ואת ההתקהלות. בנוסף, הוגבלה פעילות במקום העבודה רק למקומות שאפשר להגיע מהם למרחב תיקני מוגן בזמן ההתגוננות המתאים לכל אזור ואזור.

נוכח המצב הביטחוני, ההכרזה על מצב מיוחד בעורף והנחיות פיקוד העורף כאמור לעיל, עובדים רבים צפויים להיעדר מהעבודה, זאת בין אם ביוזמתם (בשל היעדר המסגרות החינוכיות למשל) ובין אם ביוזמת המעסיק.

היעדרויות אלו, מעלות שאלות באשר לחובות המעסיקים כלפי עובדים בימים קשים אלו ונוכח המצב הביטחוני המתפתח.

נביא להלן את הנקודות החשובות והמהותיות בכל הקשור להעסקת עובדים בתקופה זו.

מקום עבודה שהוכרז כ”מפעל חיוני”:
בהתאם לחוק, אם מקום עבודה הוכרז “מפעל חיוני”, ניתן לחייב עובדים להתייצב לעבודה, בהתאם להוראות החוק והצו שהוצא מכוחו. אם עובד, עליו חל הצו כאמור, בוחר שלא להגיע לעבודה, היעדרותו נחשבת כהיעדרות לא מוצדקת, המהווה עילה מספקת לפיטורים. מפעלים חיוניים הם גופים, אשר מערך “משק לשעת חירום” (מל”ח) הגדיר ככאלה. מפעלים אלה אמורים לדעת על כך מבעוד מועד. ההחלטה אם מקום עבודה הוא “מפעל חיוני” אינה סובייקטיבית ואינה נתונה לשיקול דעת המעסיק.

תשלום שכר של עובדים הנעדרים מעבודתם בשל המצב הביטחוני:

  1. מעסיקים אינם חייבים בתשלום שכרם של עובדים, הנעדרים מעבודתם עקב המצב הביטחוני, ככל שסגירת עיסקם נעשתה על פי הנחיית פיקוד העורף.
  2. המצב שונה, כאשר מעסיק מבקש להימנע מפעילות ולסגור את העסק, ללא קשר להנחיות פיקוד העורף. במקרה כזה ניתן להוציא את העובדים לחופשה, אולם הדבר נכון רק אם לעובדים יש חופשה צבורה לזכותם. מעסיק הבוחר להוציא את עובדיו לחופשה העולה על 7 ימים, צריך לתת להם הודעה של 14 ימים מראש. אם אין לעובדים ימי חופשה צבורים, ניתן להוציא אותם לחופשה רק על חשבון המעסיק.
  3. ניסיון העבר מלמד, כי בדיעבד נחתמים הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, אשר מסדירים את זכאותם של עובדי האזורים, לגביהם יצאו הנחיות סגירה מפיקוד העורף, לקבלת שכר בתקופת ההיעדרות בשל המצב המיוחד. תשלום השכר לעובדים אלו ממומן על ידי משרד האוצר. כאמור, הסכמים שכאלו נחתמים בדיעבד – עם תום המבצע הצבאי ולעיתים שבועות רבים לאחר מכן.
  4. כמובן, קיימת האפשרות להתיר עבודה מהבית או להתיר את ניצול ימי חופשה, ביוזמת העובדים.

איסור על פיטורים ופגיעה ברצף העסקה של עובדים במקרים הבאים:

  1. חל איסור לפטר עובדים בשל היעדרות מהעבודה או אי ביצוע עבודתם בשל הוראה שניתנה על ידי פיקוד העורף.
  2. חל איסור לפטר עובד שנעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילד עד גיל 14 (או עד גיל 21 אם הילד הוא בעל צרכים מיוחדים), עקב סגירת המסגרת החינוכית בה לומד הילד, וזאת בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.
  3. כמובן שלא ניתן לפטר במקרים בהם העובדים נקראו למילואים, עובדים בגוף הצלה או חברים בארגון עזר, כהגדרתם בחוק.
  4. פיטורים במקרים המפורטים לעיל, לא רק מנוגדים לחוק, אלא מהווים עבירה פלילית.

בכל מקרה של ספק או בכל שאלה, אנא פנו לקבלת ייעוץ משפטי פרטני בהתאם.