עדכוני לקוחות

דיני עבודה / דצמבר 2023

טופס 161 החדש – הודעה על פרישה מעבודה

 1. החל מיום 1.1.2024 על מעסיק לדווח אודות פרישה מעבודה, מכל סיבה שהיא, באמצעות טופס 161 החדש ("הטופס החדש"), אשר מחליף את טופס 161 הישן (דיווח המעסיק) ואת טופס 161א (דיווח העובד).
 2. חובת הדיווח באמצעות הטופס החדש, תחול ממועד כאמור, ביחס לעובדים: (א) שפרשו לאחר יום 1.1.2024; (ב) שפרשו לפני יום 1.1.2024 ואשר טרם דווחו על ידי המעסיקים כמי שפרשו, ביום 1.1.2024.
 3. בהתאם להודעת רשות המיסים מיום 19.4.2023 (אשר במסגרתה פורסם טופס 161 החדש), ההחלטה לרענן ולחדש את נהלי הדיווח (הן של מעסיקים והן של עובדים) ביחס לכספי הפיצויים, נבעה, בין היתר, מהצורך בשיפור נאותות דיווחי המעסיקים וייעול תהליכי בחירות העובדים ביחס לכספי הפיצויים.
 4. במסגרת הטופס החדש, נכללים דיווחים נרחבים יותר וחלופות מיסוי שנועדו להקל על העובדים בעת קבלת החלטות ביחס לכספי הפיצויים.
 5. הטופס החדש, בנוי משלושה חלקים: 
  חלק א' - הודעת המעסיק: במסגרת חלק זה, על המעסיק לדווח את כל הפרטים ביחס לפרישת העובד;
  חלק ב' - הודעת העובד: במסגרת חלק זה, על העובד למלא את בקשותיו ביחס למענקי פרישה להם הוא זכאי, כמפורט בחלק זה (למשל, לפריסת סכום המענק החייב במס והפקדת סכומים מסוימים לרצף פיצויים), וכן למלא הצהרות המשליכות על אירוע הפרישה; 
  חלק ג'- חישוב המעסיק והנחיות לקופות גמל: במסגרת חלק זה, על המעסיק להנחות את קופות הגמל ביחס לאפיון הכספים ולניכוי המס, בהתאם לחלופות ולתנאים המפורטים בו, ובמקרה הצורך להפנות את העובד לפקיד השומה, לקבלת הנחיות ביחס לסכומים המדווחים בטופס. 
 6. באתר רשות המיסים, ניתן למצוא מדריכים למעסיקים ולעובדים ביחס לאופן מילוי הטופס החדש: