חרבות ברזל – עדכונים

2023 / נובמבר 2023

חרבות ברזל – עדכוני תחרות והגבלים עסקיים 9.11.2023

ביום 5.11.2023 עדכנה רשות התחרות בדבר המשמעויות של חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מיתקני גז), התשפ”ד-2023 (“חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים“) מבחינת האישורים וההליכים על פי דיני התחרות כדלקמן:

  1. פטור מאישור הסדר כובל לפי סעיף 14 לחוק התחרות הכלכלית – כל פטור מאישור הסדר כובל שניתן בעבר על ידי רשות התחרות ומועד פקיעתו בין 7.10.23 – 7.1.24 (“התקופה הקובעת“) מוארך בשלושה חודשים.
  2. אישורי מיזוג לפי סעיף 21(ב) לחוק התחרות הכלכלית – מיזוג שהמועד האחרון להשלמתו על פי אישור המיזוג המקורי שניתן על ידי הממונה על התחרות חל בתקופה הקובעת, מוארך בשלושה חודשים. בימים כתיקונם התקופה להשלמת מיזוג היא שנה מיום מתן האישור, לאור ההודעה כאמור, התקופה להשלמת מיזוג כאמור תוארך משנה, לשנה ושלושה חודשים.
  3. אישור להקמת תחנת תדלוק או לאספקת דלק לתחנת תדלוק לפי סעיף 4(ה) לחוק משק הדלק (קידום תחרות) – כל אישור כאמור שפוקע בתקופה הקובעת מוארך אוטומטית בשלושה חודשים. המדובר על אישור מיוחד להקמת תחנת תדלוק או לאספקת דלק לתחנת תדלוק שניתן על ידי הממונה על התחרות אף אם המרחק בין תחנות התדלוק של אותה חברת דלק או של אותו מפעיל, לפי העניין, קטן מהמרחקים הקבועים בסעיף 4(ב) לחוק משק הדלק (קידום תחרות), אשר ניתן לתקופה ובתנאים שיקבע הממונה, וזאת ככל שמצא הממונה שאין בכך להגביל באופן משמעותי את התחרות בעסקים באותו אזור על פי קריטריונים שנקבעו בחוק משק הדלק (קידום התחרות).
  4. עיצומים כספיים לפי פרק ז’1 לחוק התחרות הכלכלית – המועדים המפורטים בחקיקה במסגרת הליך להטלת עיצומים כספיים, נדחים בשלושה חודשים. על פי חוק התחרות הכלכלית, המועדים שנקבעו בחקיקה לצורך הטלת עיצום כספי על מפר לגביהם ניתנת כעת דחייה כאמור הם כדלקמן: (1) זכות טיעון למי שנמסרה לו הודעה על ידי רשות התחרות על כוונת חיוב בעיצום כספי בגין הפרה של חוק התחרות הכלכלית – בתוך 60 ימים ממועד מסירת ההודעה (סעיף 50ז(א) לחוק); (2) הארכת התקופה שניתנה לזכות הטיעון למפר על ידי הממונה בתקופה שלא תעלה על 90 ימים מנימוקים שירשמו (סעיף 50ז(ב) לחוק); (3) החלטת הממונה להטיל על המפר עיצום כספי – בתוך 30 ימים מיום שטען המפר טענותיו, וככל שהממונה קובע כי נדרשות בדיקות נוספות לצורך הכרעה, יוכל הממונה להאריך את התקופה ב-30 ימים ממועד סיום הבדיקות הנוספות (סעיף 50ח(א)(2) לחוק). ויצוין כי סעיפים אלו חלים גם על עיצומים כספיים מכוח חוק קידום התחרות בענף המזון, תשע”ד-2014.

יצוין כי חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים מסמיך כל רשות ציבורית להחליט באופן פרטני שאישור מסוים, או שמועדים ביחס להפרה מסוימת לא יוארכו, או יוארכו לתקופה קצרה מ-3 חודשים. במקרה כזה, על הרשות להודיע על כך מראש, בצירוף הנימוקים לכך.

החקיקה קובעת מנגנון לפיו ניתן יהיה להאריך את התקופה הקובעת ואת תקופת ההארכה. רשות התחרות ציינה כי ככל שתתבצע הארכה כאמור, יפורסם על כך עדכון בהמשך.