חרבות ברזל – עדכונים

2023 / נובמבר 2023

חרבות ברזל – עדכוני תחרות והגבלים עסקיים 23.11.2023

ביטול ההודעה בדבר אי אכיפת הוראות חוק המזון הנוגעות לסידור מצרכים

ביום 19.11.2023 הודיעה הממונה על התחרות (“הממונה“) כי בהתאם לחזרה ההדרגתית לשגרה, הודעתה מיום 12.10.2023 לפיה רשות התחרות לא תנקוט צעדי אכיפה בעניין הפרת האיסורים הקבועים בסעיפים 7(א)(1) ו-(2) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע”ד-2014, הנוגעות לסידור מצרכים על ידי הספקים הגדולים אצל הקמעונאים הגדולים, תבוטל החל מיום 26.11.2023.

יוזכר, כי טרם פרוץ המלחמה, באוגוסט האחרון, הודיעה הממונה כי פטור הסדרנות (כללי קידום התחרות בענף המזון (פטור לפעולות ולהסדרים שעניינם סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול) (הוראת שעה), תשע”ז-2017), המאפשר סידור מצרכים על ידי ספקים גדולים אצל הקמעונאים הגדולים בהתאם לתנאי הפטור, אשר היה אמור לפקוע בסוף השנה, הוארך במתכונתו הנוכחית עד ליום 31.5.2024. עוד הודיעה הממונה באוגוסט, כי היא שוקדת על קביעת כללים חדשים לפטור הסדרנות, לפיהם יקבעו שני מסלולים במסגרתם תתאפשר סדרנות על ידי הספקים הגדולים: (1) מסלול כללי, לפיו יידרש כי סך המכר של ספקים “קטנים” ברשת הקמעונאית יעלה על 55% מכלל המכר, ושיעור זה יעלה כל שנה בנקודת אחוז, עד 60%; ו-(2) מסלול אישי, לפיו יידרש הקמעונאי, להגדיל בכל שנה, באופן משמעותי את סך המכר של ספקים “קטנים” ברשת ביחס לשנה הקודמת.

טיוטת הכללים החדשים טרם פורסמה.