חרבות ברזל – עדכונים

2023 / נובמבר 2023

חרבות ברזל – עדכוני תחרות והגבלים עסקיים 16.11.2023

ביום 13.11.2023 פרסמה הממונה על התחרות (“הממונה“) הודעה על חזרה הדרגתית לשגרה וכתוצאה מכך עדכנה בדבר דחיית מועדים לדרישות נתונים כדלקמן:

  1. כפי שציינה הממונה עם תחילת המלחמה, כל מועד שנקבע למתן מענה לדרישת נתונים לפי סעיף 46(ב) ל לחוק התחרות הכלכלית תשמ”ח- 1988, לפי סעיף 22 לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע”ד-2014, ולפי סעיף 42 לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע”ד-2013, ידחה במספר הימים שבהם יוחלו תקנות 3-5 לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ”א-1991 (“תקנות בתי המשפט“) על כלל בתי המשפט, בהתאם להודעת שר המשפטים. נכון למועד עדכון זה, התקנות האמורות הוחלו החל מיום 8.10.23 ועד ליום 30.11.2023.
  2. אולם, בהתאם לחזרה ההדרגתית לשגרה של בתי המשפט, הממונה רואה לנכון כי גם רשות התחרות תחזור באופן הדרגתי לשגרה. על כן, הודיעה הממונה כי לאחר תקופת הארכת מועדי המענה לדרישות הנתונים כאמור לעיל לא יידחו המועדים בתקופה נוספת, אפילו במידה ותקנות 3-5 לתקנות בתי המשפט יוארכו על ידי שר המשפטים מעבר ליום 30.11.23.
  3. יחד עם זאת, אין באמור בכדי לגרוע מהאפשרות לפנות לרשות התחרות בבקשה לקבלת הארכת מועד פרטנית בהתאם לנסיבות אישיות.