חרבות ברזל – עדכונים

2023 / נובמבר 2023

חרבות ברזל – עדכוני גופים ציבוריים ורשויות מוניציפאליות 30.11.2023

חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (סדרי מינהל, תקופות כהונה ותאגידים), תשפ”ד-2023

ביום 23.11.2023 התקבל בקריאה שלישית חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (סדרי מינהל, תקופות כהונה ותאגידים), תשפ”ד-2023 (להלן: “החוק”), שמטרתו לאפשר לרשויות הציבוריות ולאוכלוסייה, להמשיך ולתפקד בתקופת החירום לנוכח מלחמת חרבות ברזל.

במסגרת החוק אושרו הסדרים שעניינם הארכת התקופות ודחיית המועדים לביצוע פעולות רבות של אזרחים כלפי הרשויות הציבוריות, וכן הארכת התקופות ודחיית המועדים למתן החלטות מנהליות (לרבות פעולות מנהליות) שונות.

החוק קובע הארכת מועדים ו/או דחיית מועדים ביחס לתחומים רבים כמפורט להלן:

  • החלטות מנהליות (למעט החלטות הנוגעות למעצר, תשלומים, דיווח לכנסת, התקנת תקנות בת פועל תחיקתי, החלטות הנוגעות לחוק חופש המידע);
  • פניות לרשות ציבורית (למעט סייגים המוחרגים מהחוק הנוגעים ברובם לקנסות ותשלומים החייבים על פי חוק);
  • חוק חופש המידע (התקופה 6.11.2023-7.10.2023 לא תבוא במניין הימים);
  • כהונה בשירות הציבורי ובגופים ציבוריים בתפקידים המנויים בסעיף 8(א) (דירקטור בחברות ממשלתיות, חבר בית דין מנהלי, חבר מועצה ומנכ”ל בתאגיד שהוקם על פי חוק, חבר ברשות ציבורית כהגדרתה בחוק) ובסעיף 8(ב) לחוק (דירקטור בחברות עירוניות ובתאגידי מים וביוב);
  • תאגידים ושותפויות (מועד כינוס אסיפה שנתית ומשלוח דוחות כספיים; כהונה של דח”צ או דירקטור בלתי תלוי; הארכת תקופה שנקבעה בהחלטה או באישור; התגברות על תקנות חברה; החלטה על פירוק לשם פטור מאגרה);
  • אגודות שיתופיות (מועד כינוס אסיפה שנתית; תקופת כהונה של רשות; סמכות רשם האגודות השיתופיות להורות על אי קיום בחירות);
  • בתי דין מנהליים (מועד להגשת ערר ולדיון בערר);
  • קבלת החלטות בחברות ממשלתיות ובתאגידים שהוקמו בחוק (קבלת החלטות בעניינים חיוניים שאינם סובלים דיחוי וחובת הודעה לרשות החברות הממשלתיות).

יש לשים לב כי תקופת הדחייה או הארכת המועד משתנה בין סעיף לסעיף בחוק, וכן, יש שוני ביחס לשאלה האם המועד הראשוני היה אמור להתקיים בתקופה הקובעת הראשונה (22.11.2023-7.10.2023) או השנייה (7.1.2024-23.11.2023). בנוסף, לחוק סייגים ותחולה מיוחדת ביחס לחוקים המנויים בתוספת הראשונה והשנייה לחוק. על כן, מומלץ להיוועץ בטרם קבלת החלטה בשאלה האם החוק חל בסיטואציה הנבחנת ומהו המועד המעודכן לאור הוראות החוק.

לשר המשפטים, באישור ראש הממשלה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי להאריך בצו את התקופה, לגבי כלל הסעיפים בחוק או חלקם, למספר תקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על חודשיים ימים אם נוכח כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת עקב המצב הבטחוני המיוחד.