חרבות ברזל – עדכונים

2023 / נובמבר 2023

חרבות ברזל – עדכוני רשויות מוניציפאליות 2.11.2023

ביום 26.10.2023 אישרה רשות המים שורה של הקלות רגולטוריות, שמטרתן לתת מענה לצרכי האוכלוסייה במצב מלחמה:

הקלות לצרכני מים פרטיים

  • הכרה בכמות צרכנים מוגדלת – צרכן ביתי המארח בביתו לתקופת ארעית תושבים שנאלצו לעזוב את ביתם בשל מלחמת חרבות ברזל וכן צרכן ביתי שעבר להתגורר באופן זמני מחוץ לביתו יהיו רשאים לעדכן את הספק בדבר כמות הנפשות המתגוררות באותה יחידת דיור.

הסעיף מכיל שתי חלופות: חלופה אחת בה צרכן ביתי יכול להצהיר כי הוא מארח תושבים בביתו ולקבל כמות מוכרת בגינם; חלופה שניה בה צרכן שעזב את ביתו יכול להצהיר כי מתגורר במקום מגורים שאינו מגוריו הקבוע ולקבל במקום זה כמות מוכרת. יודגש כי הסעיף חל על אך דיור שאינו במימון ממשלתי.

בכדי להקל על הצרכנים הללו, ההצהרה שתועבר לספק המים נדרשת להיות תמציתית ותכלול את סך מספר הנפשות המתגוררות כעת באותה יחידת הדיור, את מספר תעודות הזהות של הנפשות הללו ואת כתובת המגורים הקודמת והזמנית.

התקופה הקובעת לעניין זה תהא החל מיום 7.10.2023 ועד ליום 31.12.2023.

  • החלת חוק דחיית מועדים (הוראת שעה- חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ”ד-2023 על ספקיות המים – החלת ההסדר החוקי הנוגע לדחיית מועדי תשלום לרשות של הקבוצה הזכאית לדחיית מועדים על פי החוק. הקבוצה הזכאית על פי החוק כוללת שוטרים, סוהרים, חיילים בשירות סדיר, חיילי מילואים, קבוצת השבויים והנעדרים ממלחמת “חרבות ברזל”, פצועים שאושפזו יותר משבעה ימים, אנשי כוחות הצלה ומתנדבים שפועלים בהיקף של משרה מלאה, וכן אנשים המתגוררים בישובים, שפונו בשל המצב הביטחוני במדינה ונאלצו לעבור למקום מגורים אחר.האנשים הנכללים בקבוצה הזכאית כאמור יהיו רשאים לדחות את תשלום חשבונות המים שלהם ב-30 ימים (יצוין, כי חוק דחיית מועדים מאפשר לשר הביטחון, בהסכמת שר האוצר ושר המשפטים, ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת להאריך בצו את התקופה כאמור).

הנחיות למגזר החקלאי וספקי מים מקומיים

  • ביטול תעריף לכמות מים חורגת מהכמות המוקצית עד לתום שנת 2023 – בכדי להימנע ממציאות שבה בעלי הקצאות מים לצריכה חקלאית, אשר הושפעו מגיוס למילואים/פינוי בשל מצב הלחימה/היעדר קשב בשל מצב המלחמה, ימצאו עצמם בחריגה מהקצאות וידרשו לשלם תעריפי חריגה גבוהים על מים שנצרכו, אושר כי החל מיום 8.10.2023 ועד ליום 31.12.2023 יבוטלו תעריפי החריגה לאור הקושי הייחודי ביזום ויישום מנגנון ההעברות וניודים בצריכה חקלאית.בתקופה הקובעת, בוטל הכלל לגבי הפקה חורגת הקבוע בסעיפים 10 ו-16 לכללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה), התשע”ז -2017; התעריף לכמות מים נחרגת בסעיף 4 לכללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), התשנ”ד -1994; ותעריפי המים לכמות נחרגת הקבועים בכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ”ז-1987.
  • הפחתה בתעריפי השפ”דן לשנת 2023 (הפחתה רטרואקטיבית) – אושרה הפחתה בתעריף רכישה מהשפד”ן לשנת 2023 ב-0.242 ₪ למ”ק. התיקון נעשה בעקבות פער בין העלות הנורמטיבית לבין התחזית שנערכה בעת קביעת כלל 7(1.2) בכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), תשמ”ז-1987.