חרבות ברזל – עדכונים

2023 / אוקטובר 2023

חרבות ברזל – עדכוני בנקאות, גופים מוסדיים ונותני שירותים פיננסיים 26.10.2023

הוראת הממונה על שיתוף בנתוני אשראי בבנק ישראל

ביום 19.10.2023 פורסמה הוראת הממונה על שיתוף בנתוני אשראי לפיה מקורות מידע המדווחים מידע למאגר נתוני אשראי לפי חוק נתוני אשראי, התשע”ו-2016, יסמנו מידע שלילי שנוצר בעקבות מצב החירום בקוד הערה המציין כי מדובר ב”עסקה המסומנת על פי הנחיות הממונה”.

הערה כאמור תסומן ברמת עסקה ולא ברמת לקוח ורק לגבי עסקאות שלא היה לגביהן מידע שלילי בתקופה שבין אפריל ל – ספטמבר 2023 (6 חודשים שקדמו לדיווח אוקטובר 2023).

למעשה, ההוראה מבקשת לבדל בין מידע שלילי שנוצר במצב עסקים רגיל לבין מידע שלילי שנוצר בעקבות ההשלכות הכלכליות הנובעות ממצב החירום. זאת, כדי לשקף נכונה את הערכת הסיכון ואת מוסר התשלומים של מבקש האשראי.

תחולה: יישום ההוראה יחל מהדיווח המתייחס לחודש אוקטובר 2023 ועד להוראת הממונה על סיומה.

לקובץ המלא ראו הוראת הממונה על שיתוף בנתוני אשראי.

התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין

בהמשך לטיוטת הוראה 251 “התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם מלחמת “חרבות ברזל” (הוראת שעה) שפורסמה ביום 16.10.2023, הפיקוח על הבנקים פרסם את נוסח ההוראה המחייב ביום 22.10.2023. ההוראה נועדה לאפשר גמישות לבנקים ולחברות כרטיסי האשראי במטרה להקל על לקוחות שנפגעו ממצב החירום, בקשר עם הוראות ניהול בנקאי שלהלן:

 • הוראת ניהול בנקאי תקין A308 “טיפול בתלונות הציבור”
 • הוראת ניהול בנקאי תקין 325 “ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב”
 • הוראת ניהול בנקאי תקין 367 “בנקאות בתקשורת”
 • הוראת ניהול בנקאי תקין 411 “ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ומימון טרור”.

במבוא להוראה צוין כי במידת הצורך, ההוראה תעודכן מעת לעת ואכן ביום 24.10.2023 פורסמה טיוטה נוספת הכוללת התאמות בקשר עם הוראת המפקח על הבנקים לפי סעיף 3(א1) לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ”ב-1992 ובקשר עם הוראות ניהול בנקאי תקין שלהלן:

 • הוראת ניהול בנקאי תקין 203 ” מדידה והלימות הון – הגישה הסטנדרטית – סיכון אשראי”
 • הוראת ניהול בנקאי תקין 311 “ניהול סיכון אשראי”
 • הוראת ניהול בנקאי תקין 360 “רוטציה וחופשה רציפה”
 • הוראת ניהול בנקאי תקין 451 “נהלים למתן הלוואות לדיור”
 • הוראת ניהול בנקאי תקין 449 “פישוט הסכמים ללקוח”
 • הוראת ניהול בנקאי תקין 460 “הצגת נתוני פעילות בפיקדון ניירות ערך”.

לקבצים המלאים ראו הוראת ניהול בנקאי תקין 251 וכן טיוטת חוזר הוראת ניהול בנקאי תקין 251.

סיוע ללקוחות חברות כרטיסי האשראי

בהמשך למתווה לסיוע ללקוחות הבנקים בהתמודדות עם השלכות מלחמת חרבות ברזל, ביום 23.10.2023 בנק ישראל פרסם מתווה לסיוע גם ללקוחות חברות כרטיסי האשראי.

בדומה למתווה הסיוע ללקוחות הבנקים כך גם במתווה הסיוע ללקוחות חברות כרטיסי האשראי נעשתה הבחנה בין קבוצות של לקוחות: קבוצת לקוחות “מעגל ראשון”: אוכלוסייה המתגוררת במרחק של עד 30 ק”מ מרצועת עזה, אוכלוסייה שפונתה על ידי גורם רשמי מביתה, משרתי מילואים ומגויסי צו 8 ו- אוכלוסייה בקרבה ראשונה להרוגי המלחמה, חטופים או נעדרים. קבוצת לקוחות “מעגל שני”: יתר לקוחות חברות כרטיסי אשראי.

הקלות למעגל הראשון:

 1. תינתן אפשרות לדחיית תשלומים לתקופה של 3 חודשים (תיבחן הארכה נוספת), ללא חיוב בריבית, לאשראי מהסוגים המפורטים להלן: אשראי צרכני בסכום של עד 100,000 ₪ ו – אשראי עסקי בסכום של עד 300,000 ₪. תשלומים נדחים כאמור יידחו לסוף תקופת ההלוואה.
 2. פטור מעמלות לתקופה של 3 חודשים למעט עמלות הנובעות מפעילות מט”ח וסחר חוץ.

 

הקלות למעגל השני:

תינתן אפשרות לדחיית תשלומים לתקופה של 3 חודשים (תיבחן הארכה נוספת) לאשראי מהסוגים המפורטים להלן: אשראי צרכני בסכום של עד 100,000 ₪ ו – אשראי עסקי בסכום של עד 300,000 ₪. התשלומים הנדחים יישאו ריבית בשיעור הריבית ההסכמית והם יידחו לסוף תקופת ההלוואה. דחיית התשלומים כאמור תבוצע ללא חיוב בעמלה.

הובהר כי חברת כרטיסי אשראי רשאית להודיע על הקפאת המתווה או חלקו, למעט ללקוחות שהמתווה הוחל לגביהם נכון למתן הודעה על הקפאת המתווה.

תחולה: מועד כניסת המתווה לתוקף הוא לכל המאוחר עד ליום 31.10.2023 ולמשך התקופות הקבועות במתווה.

לקובץ המלא ראו מתווה סיוע ללקוחות חברות כרטיסי האשראי.

נוסיף כי משרדינו פנה לבנק ישראל בבקשה להבהרה בעניין היחס שבין ההקלות שניתנו ללקוחות הבנקים במסגרת המתווה לסיוע ללקוחות בהתמודדות עם השלכות מלחמת “חרבות ברזל” לבין הוראות חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) התשפ”ד-2023.

בנק ישראל השיב לפנייתנו והבהיר כי הלקוח רשאי לבקש כי יפעילו בעניינו את ההסדר שנקבע בחוק או את ההסדר שנקבע במתווה, או את שני ההסדרים (בהתאם לתנאי כל הסדר). ככל שיתברר כי קיימת אי התאמה בין החוק ובין המתווה, הרי שהלקוח זכאי להסדר המיטיב עמו.