חרבות ברזל – עדכונים

2024 / ינואר 2024

חרבות ברזל – עדכוני בנקאות, גופים מוסדיים ונותני שירותים פיננסיים 4.1.2024

התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין

הוראת ניהול בנקאי תקין 251 “התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם מלחמת “חרבות ברזל” (הוראת שעה)” נועדה לקבוע הוראות שעה על מנת לסייע למערכת הבנקאית וללקוחותיה להתמודד עם האתגרים הכלכליים הנובעים מהמצב הבטחוני, והיא מעודכנת מעת לעת במידת הצורך.

בהמשך לטיוטה שפורסמה ביום 25.12.2023, ביום 31.12.2023 הפיקוח על הבנקים פרסם הוראות מחייבות בקשר עם עדכונים (כהוראות שעה) להוראות ניהול בנקאי תקין המנויות להלן:

  1. הוראת ניהול בנקאי תקין A311 “ניהול אשראי צרכני”.
  2. הוראת ניהול בנקאי תקין 329 “מגבלות למתן הלוואות לדיור”.
  3. הוראות ניהול בנקאי תקין 350 “ניהול סיכונים תפעוליים”.
  4. הוראת ניהול בנקאי תקין 357 “ניהול טכנולוגיית המידע”.

כמו כן, תוקף הוראת ניהול בנקאי 251 כאמור יוארך עד ליום 31.03.2024, למעט לעניין סעיפים מסוימים המנויים בהוראה.

לקובץ המלא ראו הוראת ניהול בנקאי תקין 251

הרחבת מתווה הסיוע ללקוחות חברות כרטיסי האשראי

בהמשך להרחבת מתווה הסיוע ללקוחות הבנקים בהתמודדות עם השלכות מלחמת חרבות ברזל, ביום 26.12.2023 בנק ישראל הודיע כי מתווה הסיוע ללקוחות חברות כרטיסי האשראי יוארך בשלושה חודשים נוספים, החל מיום 15.01.2024.

נזכיר כי בדומה למתווה הסיוע ללקוחות הבנקים, כך גם במתווה הסיוע ללקוחות חברות כרטיסי האשראי, הובחנו 2 קבוצות של לקוחות:

קבוצת “מעגל ראשון“: אוכלוסייה המתגוררת או בעלת עסק במרחק של עד 30 ק”מ מרצועת עזה, אוכלוסייה שפונתה על ידי גורם רשמי מביתה, משרתי מילואים ומגויסי צו 8 ו- אוכלוסייה בקרבה ראשונה להרוגי המלחמה, חטופים או נעדרים. בהמשך, ביום 8.11.2023 הוספה לקבוצה זו אוכלוסייה המתגוררת ביישובי צפון הארץ או בעלת עסק שנמצא ביישובי הצפון אשר פונו ידי גורם מדינתי רשמי נכון ליום 7.11.23.

קבוצת “מעגל שני“: יתר לקוחות חברות כרטיסי אשראי.

הרחבות לקבוצת מעגל ראשון

קבוצת המעגל הראשון תורחב והיא תכלול גם את סוגי החשבונות שלהלן:

  • חשבונות של חטופים ונעדרים (אשר נכללו בפועל בפעימה הראשונה של המתווה).
  • חשבונות אחים של הרוגי מלחמה, חטופים או נעדרים (בנוסף לבני זוג, הורים וילדים אשר נכללו בפעימה הראשונה של המתווה).
  • חשבונות של משתתפי המסיבה ברעים.

הרחבות  ל -2 הקבוצות

דחיית תשלומים של אשראי צרכני מצטבר עד לסכום של 100,000 ₪ ו- אשראי עסקי מצטבר עד לסכום של 300,000 ש”ח ב – 3 חודשים באופן שלקוח שלא ביצע דחיית תשלומים על פי המתווה יהיה זכאי לדחיית תשלומים לתקופה של 3 חודשים ו – לקוח שביצע דחיית תשלומים על פי המתווה יהיה זכאי לדחות אותם למשך 3 חודשים נוספים כך שסך כל תקופת הדחייה תהיה 6 חודשים במצטבר. הכל בכפוף להגשת בקשה עד ליום 31.3.2024.

יתר תנאי המתווה ימשיכו לחול למשך תקופה של 3 חודשים נוספים.

להרחבה בעניין מתווה הסיוע ללקוחות חברות כרטיסי האשראי ראו פרסומינו מיום 26.10.2023 ומיום 8.11.2023.

לקובץ המלא ראו הרחבת מתווה הסיוע ללקוחות חברות כרטיסי האשראי

תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק) (תיקון), התשפ”ד-2023

ביום 27.12.2023 פורסם תיקון לתקנות לפיו שם התקנות יהיה תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק) (חרבות ברזל) (הוראת שעה), התשפ”ד-2023 וכן, “התקופה השנייה” תוארך עד ליום 21.01.2024.

נזכיר בקצרה כי התקופה השנייה מתייחסת לחשבונות של יחיד או תאגיד שמתקיימים בהם תנאים המפורטים בסעיף1(ב) לתקנות (שהם, ככלל, קבוצות אוכלוסייה שהושפעו משמעותית ממלחמת חרבות ברזל) ובתקופה זו, שיק שסורב מסיבת אין כיסוי מספיק בחשבונות כאמור לא יימנה במניין השקים לעניין הגבלה בחשבון.

להרחבה בעניין התקנות ראו פרסומנו מיום 2.11.2023 ובעניין טיוטה לתיקון שלעיל ראו פרסומינו מיום 7.12.2023.