חרבות ברזל – עדכונים

2023 / דצמבר 2023

חרבות ברזל – עדכוני בנקאות, גופים מוסדיים ונותני שירותים פיננסיים 7.12.2023

פרסומי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון

בהמשך להנחיות שפרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ביום 17.10.2023 ולנוכח מצב החירום המתמשך, ביום 30.11.2023 פורסמו הנחיות נוספות לגופים המוסדיים.

ואלה עיקרי ההנחיות:

 1. טיפול בפניות עמיתים ושאירים לקרנות הפנסיה וקופות הביטוח – גופים מוסדיים המנהלים מוצרי חיסכון פנסיוני יוסיפו למוקד הטלפוני שלהם נתב שיחות שיאפשר לנפגעי המלחמה וקרוביהם קדימות בתור וכן, יספקו להם שירות רגיש ומהיר.
 2. איתור עמיתים ומוטבים – הגוף המוסדי יפעל בהתאם לחובות החלות עליו בענין איתור עמיתים ומוטבים לזיהוי מקרי פטירה שאירעו במסגרת המלחמה, בהתאם לנסיבות המקרה.
 3. שליחת מכתבים והודעות למבוטחים ועמיתים – לנוכח פינוי תושבים מבתיהם, הגוף המוסדי יעשה את מירב המאמצים להגדיל את הסיכוי לקבלת דברי דואר של לקוחות שלהם, ובכלל זה ישלח אותם לכתובת הדואר האלקטרוני של לקוח, ככל שהיא ידועה לו, גם אם הלקוח לא בחר לקבל את הדואר בדרך הזו.
 4. החזר פרמיה ורצף ביטוחי לרכב מגויס – בשל העובדה שרכב מגויס לצרכי המלחמה מבוטח על ידי משרד הביטחון, חברת הביטוח תקפיא את ביטוחי הרכב (ביטוח חובה וביטוח רכוש) לרכב מגויס וכן, תפעל להחזרת הפרמיה היחסית למבוטח החל ממועד הגיוס. הובהר כי זכויות המבוטח לענין הרצף הביטוחי לא יפגעו.
 5. יישוב תביעה בביטוח דירה שאינה תפוסה – ככל שדירת מבוטח הייתה פנויה יותר מ- 60 יום (“דירה שאינה תפוסה” כהגדרתה בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן) התשמ”ו-1986) בשל הנחיות פיקוד העורף או משרד הביטחון, או בשל גיוס למילואים, מצופה מחברת הביטוח שלא לדחות תביעת ביטוח דירה בשל היותה פנויה לתקופה כאמור. כך גם לעניין מי שהוגדר כחטוף או נעדר.
  באשר לאזרחים שהתפנו בשל המלחמה אך אינם נמנים על האוכלוסייה האמורה לעיל מצופה מחברת הביטוח להאריך את הכיסוי מעבר ל – 60 יום בתיאום עם המבוטח ובכפוף לכך שיפעל לצמצום הסיכון. ככל שיידרש פתרון ארוך טווח בנושא זה, ייקבעו כללים והנחיות נוספות.
 1. דיווחים – עודכנו המועדים ביחס לדיווחים המועברים בחירום בעת מלחמה.

לקובץ המלא ראו הנחיות נוספות לגופים המוסדיים.

כמו כן, ביום 29.11.2023 פורסמה טיוטת חוזר גופים מוסדיים “הוראות הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון לשעת חירום – נובמבר 2023” שעניינה התאמות שנועדו לאפשר לגופים המפוקחים על ידה להתמודד באופן מיטבי עם האתגרים הכרוכים ביישום הוראות הממונה, בקשר עם ההוראות הבאות:

 1. הוראות בפרק 1 בחלק 4 לשער 5 של החוזר המאוחד “דין וחשבון לציבור”.
 2. הוראות חוזר גופים מוסדיים 2023-9-4 “תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין דיווחים לממונה – מהדורה 11”.
 3. הוראות חוזר ביטוח 2023-1-2 “החוזר המאוחד – שער 6 חלק 3 פרקים 1, 2, 3, 4 ו- 6 – עריכת תכנית לביטוח בריאות”.
 4. הוראות חוזר סוכנים ויועצים 2018-10-8 “ייפוי כוח לבעל רישיון – תיקון”.

לקובץ הטיוטה המלא ראו טיוטת הוראות הממונה.

להרחבה בענין הנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 17.10.2023 ראו פרסומנו מיום 19.10.2023.

טיוטת תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק)(תיקון)(הוראת שעה- חרבות ברזל), התשפ”ד-2023

בשל התמשכות מצב החירום, ביום 6.12.2023 פורסמה טיוטת תיקון התקנות לפיה מוצע להאריך את התקופה השנייה הנזכרת בתקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשפ”ד-2023 (“התקנות“) עד ליום 31.12.2023.

המשמעות היא כי ביחס לחשבונות של יחיד או תאגיד שמתקיים בו אחד מהתנאים המפורטים בסעיף 1(ב) בתקנות, שיקים שסורבו מסיבת אין כיסוי מספיק בתקופה שבין 1.11.2023 ל – 31.12.2023 (“התקופה השנייה“), ייגרעו ממנין השיקים הנספרים לצורך הטלת הגבלה על חשבון.

נציין כי טיוטת התקנות פתוחה להערות הציבור עד ליום 12.12.2023 בשעה 9:00.

לקובץ המלא ראו טיוטת תיקון תקנות שיקים ללא כיסוי.

להרחבה בענין התקנות ראו פרסומנו מיום 2.11.2023.