חרבות ברזל – עדכונים

2023 / נובמבר 2023

חרבות ברזל – עדכוני בנקאות, גופים מוסדיים ונותני שירותים פיננסיים 23.11.2023

תזכיר חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו- 2024)(תיקון), התשפ”ד-2023

חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו- 2024), התשפ”ד-2023, קובע, בין היתר, תיקון לסעיף 5א בחוק הבנקאות (שירות ללקוח),התשמ”א-1981 לפיו הבנקים ישלחו בתחילת כל חודש הודעה ללקוחות הכוללת את סכומי העמלות והריביות שגבו מחשבונם בחודש החולף.

ביום 19.11.2023 פורסם תזכיר חוק לפיו מוצע לדחות את תחילתו של התיקון לסעיף 5א בחוק הבנקאות כאמור מיום 1.1.2024 ליום 1.4.2024. זאת, בשל גיוס המילואים מקרב עובדי המערכת הבנקאית ובשל הסטת המשאבים לטיפול במקרים דחופים הנובעים ממצב החירום ובכדי לאפשר לבנקים שהות מספקת להיערך ליישום התיקון כאמור. הובהר כי מועד תחילתו של התיקון לעניין הודעה על עמלות וריביות שנגבו בגין הלוואות לדיור יוותר כפי הקבוע כיום (2.6.2024).

נציין כי תזכיר החוק פתוח להערות הציבור עד ליום 2.12.2023 בחצות.

לקובץ המלא ראו תזכיר החוק.

צעדים לקידום שוק התשלומים

לנוכח הצורך הגובר לבצע תשלומים מרחוק הנובע מהמצב הבטחוני, מחלקת מערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל פרסמה הודעה ביום 19.11.2023 לפיה הואצו תהליכים שנועדו לחזק את היציבות והיעילות של המשק בתחום התשלומים, אמצעי תשלום מרחוק, אבטחת מידע, המשכיות עסקית והגברת התחרות בשוק כמו גם כניסת שחקנים פיננסיים נוספים לשוק התשלומים, כמפורט להלן:

 1. העלאת תקרת הפקדת שיק בסלולר מ – 50,000 ₪ ל- 100,000 ₪.
 2. הרחבת הסטנדרטים לאבטחת מידע, הגנות סייבר, והמשכיות עסקית שיחולו על כלל השחקנים בתחום כרטיסי חיוב ליישום מהיר ככל האפשר בכדי לחזק את היציבות הפיננסית בתקופת המלחמה. שחקנים שלא יתאפשר להם להטמיע את הסטנדרטים כאמור באופן מהיר, מועד היישום לא יאוחר משנה.
 3. הקצאת קוד זיהוי לשלושה שחקנים חוץ בנקאיים בתחום שירותי תשלום: משולם פתרונות תשלום בע”מ, גלובל רמיט שירותי מטבע בע”מ, אטמס מטריקס בע”מ.
 4. פתיחת המשק לסולקים בינלאומיים בעלי רישיון זר שניתן בארה”ב, מדינות האיחוד האירופי או אנגליה.
 5. פרסום התנאים, העמלות ותיאור התהליך להצטרפות כמשתתף במערכת זה”ב, גם לגופים חוץ בנקאיים.
 6. הודעה על הרחבת קודי הזיהוי במגזר הפיננסי עד סוף שנת 2026, מקוד זיהוי המונה 2 ספרות לקוד זיהוי המאפשר מספר רחב יותר של משתתפים (הגדול מ – 99), ופרסום קול קורא להיוועצות עם המשק לגבי אופן ההרחבה.
 7. בעקבות צעדים שנקט הבנק המרכזי, ספקי הטכנולוגיה של מועדוני הצרכנות החלו לאפשר ללקוחות שלהם לממש הטבות בבתי עסק באמצעות אותה תשתית שמאפשרת עסקאות בכרטיסי חיוב.

לקובץ המלא ראו הודעת בנק ישראל.

תוכנית מוניטרית חדשה מאת בנק ישראל – עסקאות ריפו

כחלק מצעדי בנק ישראל שנועדו לעודד זרימת אשראי במשק, ביום 21.11.2023 בנק ישראל השיק תוכנית מוניטרית חדשה לפיה בנק ישראל יאפשר לגופי אשראי חוץ בנקאיים המפוקחים על ידו (חברות כרטיסי אשראי) ולגופי האשראי חוץ בנקאיים המפוקחים על ידי רשות שוק ההון (גופים אשר קיבלו רישיון לעיסוק במתן אשראי מורחב מאת רשות שוק ההון) להתקשר עימו בעסקאות ריפו (מכר חוזר /Repurchase Agreement).

במסגרת עסקאות הריפו, בנק ישראל ירכוש מהגופים כאמור אגרות חוב ממשלתיות, מק”מ ואגרות חוב תאגידיות העומדות בתנאים המפורטים בהצעה להתקשרות בעסקת הריפו וימכור חזרה את אותן אגרות החוב במחיר המחושב על פי מחיר הרכישה של כל הכמות בתוספת ריבית משתנה בשיעור שנתי של ריבית בנק ישראל פחות 1.5%.

עסקאות הריפו כאמור יבוצעו החל מהשבוע הראשון של חודש דצמבר 2023 ועד לסוף חודש פברואר 2024, בכפוף לעמידת הגופים כאמור בכל התנאים המפורטים להלן:

 • העמדת אשראי לעסקים קטנים וזעירים שמחזור הפעילות שלהם קטן מ- 50 מיליון ₪ בשנה ופדיון העסקאות שלהם נפגע ב – 25% לכל הפחות באחד מהחודשים אוקטובר/נובמבר/דצמבר 2023 ביחס לחודש מקביל בשנה החולפת.
 • האשראי ניתן במטבע ₪ במגזר הלא צמוד ובריבית משתנה.
 • האשראי ניתן לפי מסלול א – לתקופה של יותר מ – 6 חודשים ועד לתום 24 חודשים או לפי מסלול ב – לתקופה של יותר מ- 24 חודשים ולמעט אשראי מהסוגים המפורטים בתנאי עסקת הריפו.
 • הממוצע המשוקלל של שיעורי הריבית באשראי שניתן לא יעלה על ריבית הפריים.
 • האשראי ניתן בתקופה שמיום 21.11.2023 ועד ליום 31.01.2024.

תקופת כל עסקת ריפו תהא שישה חודשים כאשר לאשראי על פי מסלול א תינתן אפשרות לבצע עסקת ריפו שלוש פעמים נוספות ולאשראי על פי מסלול ב תינתן אפשרות לבצע עסקת ריפו חמש פעמים נוספות.

בנק ישראל מבהיר כי אשראי שהעניק הגוף המורשה במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים במסלול “חרבות ברזל” מזכה את הגוף המורשה לבצע עסקת ריפו, ובלבד שהוא עומד בכל התנאים שלעיל.

לקובץ המלא ראו עסקאות ריפו מול נותני אשראי חוץ בנקאיים מפוקחים.

בשולי הדברים נוסיף כי התוכנית המוניטרית המפורטת לעיל היא בנוסף לתוכנית המוניטרית של בנק ישראל להקלת תנאי האשראי לעסקים קטנים וזעירים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה שפורסמה ביום 6.11.2023. לענין זה ולענין הקרן להלוואות בערבות מדינה ראו פרסומינו מיום 9.11.2023.

התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין

הוראת ניהול בנקאי תקין 251 “התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם מלחמת “חרבות ברזל” (הוראת שעה)” נועדה לסייע למערכת הבנקאית וללקוחותיה להתמודד עם האתגרים הכלכליים הנובעים מהמצב הבטחוני, והיא תעודכן מעת לעת במידת הצורך.

בהמשך לטיוטה שפורסמה ביום 7.11.2023, ביום 21.11.2023 הפיקוח על הבנקים פרסם את הנוסח המחייב של ההוראות בקשר עם סעיף 3(א1) לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ”ב-1992 ובקשר עם הוראות ניהול בנקאי תקין נוספות המנויות להלן:

 1. הוראת ניהול בנקאי תקין 301 “דירקטוריון”
 2. הוראת ניהול בנקאי תקין 310 “ניהול סיכונים”
 3. הוראת ניהול בנקאי תקין 411 ” ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ומימון טרור”
 4. הוראת ניהול בנקאי תקין 451 “נהלים למתן הלוואות לדיור”.

לחוזר המלא ראו הוראת ניהול בנקאי תקין 251.