חרבות ברזל – עדכונים

2023 / נובמבר 2023

חרבות ברזל – עדכוני בנקאות, גופים מוסדיים ונותני שירותים פיננסיים 9.11.2023

הקרן להלוואות בערבות מדינה

ביום 5.11.2023 משרד האוצר הודיע על פתיחת מסלולי הלוואות מיוחדים במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה במטרה לסייע לעסקים מכל רחבי הארץ להתמודד עם קשיי תזרים מזומנים וצרכי הון חוזר.

המסלול האחד – מיועד לעסקים קטנים ובינוניים (מחזור שנתי עד 100 מיליון ₪) – סכום ההלוואה עד 500 אלפי ₪ או 8% מהמחזור השנתי, לפי הגבוה, בשיעור מירבי של בטוחות 5%, לתקופה של עד 5 שנים עם אפשרות לגרייס בין 3 ל- 12 חודשים.

המסלול האחר –  מיועד לעסקים גדולים (מחזור שנתי עד 500 מיליון ₪) – סכום ההלוואה עד 32 מיליון ₪ או 8% מהמחזור השנתי, לפי הנמוך, בשיעור מירבי של בטוחות 10%, לתקופה של עד 5 שנים עם אפשרות לגרייס עד 3 חודשים.

ההלוואות כאמור יועמדו באמצעות 11 נותני אשראי שונים, לפי בחירת העסק, בהם 7 בנקים (בנק לאומי, בנק הפועלים, בנק מזרחי-טפחות, בנק דיסקונט, בנק מרכנתיל, בנק ירושלים ובנק יהב) ו – 4 נותני אשראי חוץ-בנקאי (חברת MAX, ויזה כאל, גמא ניהול וסליקה ו – BTB).

ראו הודעת משרד האוצר.

תכנית מוניטרית מאת בנק ישראל

ביום 6.11.2023 בנק ישראל הודיע על תכנית מוניטרית להקלת תנאי האשראי לעסקים קטנים וזעירים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה.

לפי התכנית, בנק ישראל יספק לבנקים הלוואות מוניטריות בשיעור ריבית משתנה על בסיס ריבית בנק ישראל פחות 1.5%, לתקופה של שנתיים, בהיקף של עד 10 מיליארד ₪  וזאת, כנגד הלוואות שהבנקים יעמידו לעסקים קטנים וזעירים שהיקף ההכנסות שלהם פחת ב – 25% לכל הפחות באחד מהחודשים אוקטובר/ נובמבר/ דצמבר 2023.

ההלוואות המוניטריות יינתנו בגין אשראי לעסקים כאמור שיינתן עד סוף ינואר 2024 ובתנאי שממוצע הריבית על האשראי לעסקים כאמור לא יעלה על ריבית פריים.

ראו הודעת בנק ישראל.

הרחבת מתווה ההקלות שפרסם בנק ישראל

ביום 8.11.2023 בנק ישראל הודיע כי תורחב התחולה של המעגל הראשון במתווה שאומץ על ידי הבנקים ובמתווה שאומץ על ידי חברות כרטיסי האשראי בקשר עם התמודדות עם השלכות מלחמת “חרבות ברזל”, כך שההקלות לקבוצת המעגל הראשון במתווים כאמור יחולו גם על אוכלוסייה המתגוררת ביישובי הצפון ועסקים המצויים ביישובי הצפון אשר פונו על ידי גורם מדינתי רשמי נכון ליום 7.11.2023.

לפרטים בדבר המתווים ראו פרסומינו מיום 19.10.2023 ומיום 26.10.2023.

ראו הרחבת תחולת המתווה.

התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין

הוראת ניהול בנקאי תקין 251 “התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם מלחמת “חרבות ברזל” (הוראת שעה)” נועדה לסייע למערכת הבנקאית וללקוחותיה להתמודד עם האתגרים הכלכליים הנובעים מהמצב הבטחוני, והיא תעודכן מעת לעת במידת הצורך.

ביום 7.11.2023 הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטה בקשר עם הוראת המפקח על הבנקים לפי סעיף 3(א1) לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ”ב-1992 ובקשר עם הוראות ניהול בנקאי תקין נוספות המנויות להלן:

  1. הוראת ניהול בנקאי תקין 301 “דירקטוריון”
  2. הוראת ניהול בנקאי תקין 310 “ניהול סיכונים”
  3. הוראת ניהול בנקאי תקין 411 ” ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ומימון טרור”
  4. הוראת ניהול בנקאי תקין 451 “נהלים למתן הלוואות לדיור”.

לחוזר המלא ראו טיוטת ניהול בנקאי תקין 251.

נציין כי ההוראה פתוחה להערות הציבור עד ליום 9.11.2023.