חרבות ברזל – עדכונים

2023 / נובמבר 2023

חרבות ברזל – עדכוני בנקאות, גופים מוסדיים ונותני שירותים פיננסיים 2.11.2023

תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשפ”ד–2023

בהמשך לטיוטת תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשפ”ד–2023 שפורסמה ביום 17.10.2023, ביום 26.10.2023 פורסמו התקנות בנוסחן המחייב.

התקנות נועדו להחריג שיקים שסורבו מסיבת אין כיסוי מספיק בשל המתקפה על ישראל ממנין השיקים שסורבו מסיבה זו, לצורך הטלת הגבלה על חשבון הבנק של מושך השיק על פי הקבוע בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ”א-1981. ואלה עיקרי התקנות:

ביחס לכלל החשבונות של יחיד או תאגיד – שיקים שסורבו מסיבת אין כיסוי מספיק בתקופה שבין 7.10.2023 ל- 31.10.2023 (“התקופה הראשונה“) ייגרעו ממנין השיקים הנספרים לצורך הטלת הגבלה על חשבון.

ביחס לחשבונות של יחיד או תאגיד שמתקיים בו אחד מהתנאים המפורטים להלן – שיקים שסורבו מסיבת אין כיסוי מספיק בתקופה שבין 1.11.2023 ל – 30.11.2023 (“התקופה השנייה“), ייגרעו ממנין השיקים הנספרים לצורך הטלת הגבלה על חשבון.

נציין כי לפי התקנות, המבקש גריעת שיק בשל התקיימות איזה מהתנאים המפורטים בסעיפים 2-6 להלן יפנה בעניין זה לבנק, אלא אם התקיימות איזה מהם ידועה לבנק במסגרת ביצוע פעולה אחרת.

 1. המען הרשום או המען להמצאת דברי דואר הרשום בספרי הבנק לאותו חשבון הוא באחד היישובים הכלולים בתוספת לחוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), תשפ”ד-2023 (ישובים בעוטף עזה וישובים בגבול הלבנון);
 2. הוא היה נעדר, חטוף או שבוי, או קרובו של אחד מהם, במהלך התקופה הראשונה או התקופה השנייה, כולה או חלקה;
 3. הוא שירת בשירות מילואים בנסיבות חירום או בשירות מילואים במצב מיוחד במהלך התקופה הראשונה או התקופה השנייה, כולה או חלקה;
 4. הוא אושפז בבית חולים לתקופה של שבעה ימים לפחות כתוצאה מפציעה בשל פגיעת איבה שנגרמה לו במהלך התקופה הראשונה או התקופה השנייה, או קרובו של מי שאושפז כאמור וכן – קרוב של מי שנפטר כתוצאה מפציעה כאמור;
 5. חברה שיש לה לכל היותר חמישה בעלי מניות אם בעל מניות בה הוא יחיד המנוי בפסקאות 1 – 4 לעיל והוא מחזיק לכל הפחות ב- 50% מאמצעי השליטה בחברה;
 6. שותפות רשומה אשר יחיד המנוי בפסקאות 1 – 4 לעיל משתתף בניהול עסקיה ושולט לכל הפחות ב- 50% מנכסיה.

התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין

הוראת ניהול בנקאי תקין 251 “התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם מלחמת “חרבות ברזל” (הוראת שעה)” נועדה לסייע למערכת הבנקאית וללקוחותיה להתמודד עם האתגרים הכלכליים הנובעים מהמצב הבטחוני, והיא תעודכן מעת לעת במידת הצורך.

בהמשך לטיוטת ההוראה שפורסמה ביום 24.10.2023, ביום 31.10.2023 הפיקוח על הבנקים פרסם את ההוראה המחייבת המעודכנת הכוללת התאמות בקשר עם הוראת המפקח על הבנקים לפי סעיף 3(א1) לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ”ב-1992 ובקשר עם הוראות ניהול בנקאי תקין שלהלן:

 • הוראת ניהול בנקאי תקין 203 ” מדידה והלימות הון – הגישה הסטנדרטית – סיכון אשראי”
 • הוראת ניהול בנקאי תקין 311 “ניהול סיכון אשראי”
 • הוראת ניהול בנקאי תקין 360 “רוטציה וחופשה רציפה”
 • הוראת ניהול בנקאי תקין 451 “נהלים למתן הלוואות לדיור”
 • הוראת ניהול בנקאי תקין 449 “פישוט הסכמים ללקוח”
 • הוראת ניהול בנקאי תקין 460 “הצגת נתוני פעילות בפיקדון ניירות ערך”.

לחוזר המעודכן ראו הוראת ניהול בנקאי תקין 251.