חרבות ברזל – עדכונים

2023 / נובמבר 2023

חרבות ברזל – עדכוני אנרגיה 23.11.2023

פרסום עקרונות תכנון ארוך טווח לחבל תקומה

ביום 22.11.2023 משרד האנרגיה פרסם כי שר האנרגיה ומנכ”ל משרד האנרגיה מקיימים פגישות עם ראשי היישובים והמועצות בחבל תקומה, בהם הם מציגים קווים כלליים לתוכנית המשרד לשיקום האזור בתחום האנרגיה והמים, הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך.

התוכנית עוסקת, בין היתר, בשלושה עקרונות מרכזיים:

  • קידום עצמאות ויתירות בתחום האנרגיה באמצעות הקמת פרויקטים לייצור חשמל נקי, פיתוח יכולות ניהול אנרגיה, הקמת מתקני ייצור אנרגיה מתחדשת ואגירה מקומיים, פיתוח רשת מוטמנת אזורית, שדרוג תשתיות מים, חיבור תשתיות גז טבעי, אגירת אנרגיה ויצירת מיקרו-גרידים.
  • קידום אנרגיה נקייה, מקיימת ומאופסת של חבל תקומה, על ידי התייעלות אנרגטית ובנייה ירוקה.
  • קידום חדשנות אקלימית ופיתוח כלכלי באמצעות ביסוס החבל כמוביל בתחומי החדשנות באנרגיה.

לפרסום לחץ כאן.

רשות החשמל – שימוע בנושא תעריף המשך למתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת – עדכון מדרגות התעריף ותיקון תעריף המשלים למתקנים המשלבים מתקני אגירה

ביום 19.11.2023 רשות החשמל פרסמה שימוע להצעתה לעדכון מדרגות התעריף למתקני ייצור חשמל ותיקון התעריף המשלים למתקנים המשלבים מתקני אגירה. בנוסף, מוצע תיקון אסדרת גגות (אמת מידה 175), כך שניתן יהיה לשלב במקום צרכנות מתקנים פוטו- וולטאיים על הקרקע בגודל של עד 1000 מ”ר בחלקות א’ בנחלה, כהגדרתן באמת המידה.

 ניתן להגיש התייחסות בכתב לשימוע עד ליום 10.12.2023, בשעה 12:00. לפרסום לחץ כאן.

רשות החשמל – שימוע בנושא הכרה בעלות אחזקת מלאי סולר זמני

ביום 15.11.2023 רשות החשמל פרסמה שימוע להערות הציבור בדבר הכרה בעלות אחזקת מלאי סולר זמני לחברות שאינן בעלות רישיון לפי חוק משק החשמל, אשר רכשו מלאי סולר זמני לטובת שימוש במשק החשמל בשל מלחמת חרבות ברזל, וכן לעלות אחזקת מלאי סולר זמני לבעלי רישיון ייצור ליחידות יצור דו-דלקיות, אשר הגדילו את מלאי הסולר שלהם בשל מלחמת חרבות ברזל.

לפרסום לחץ כאן.