חרבות ברזל – עדכונים

2023 / נובמבר 2023

חרבות ברזל – עדכוני אנרגיה 2.11.2023

רשות החשמל –  פרסום שימוע להעברת ההכנסות העודפות ממכירת תחנת הכח “אשכול” לכיסוי הוצאות המלחמה

ביום 26.10.2022 רשות החשמל פירסמה לשימוע ציבורי טיוטת החלטה בדבר ייעוד ההכנסות העודפות ממכירת תחנת הכח “אשכול” (הכנסות מעל השווי בספרים בתוספת עלויות הקרקע) לכיסוי הוצאות המלחמה ובכלל זה עלויות הדלקים כולל הסולר. ניתן להגיב עד ה-9 בנובמבר 2023 בשעה 12:00.

לפרסום לחץ כאן.

רשות החשמל –  מתן אפשרות להארכת תוקף שמירת המקום ברשת ההולכה לחיבור מתקן ייצור חשמל המצוי בשלבי הקמה

ביום 26.10.2022 רשות החשמל פירסמה החלטה הקובעת מנגנון לפיו מבקש חיבור למתקן ייצור חשמל במתח עליון או על יהיה רשאי להאריך את תוקף ההתחייבות לחיבור ולהזרמה (שמירת המקום ברשת) בשלוש תקופות נוספות שלא יעלו על שלושה חודשים כל אחת, זאת בנוסף לאפשרות להארכה בשלושה חודשים הקבועה כבר כיום באמות המידה, ולכל תקופת הארכה ייקבע תעריף משלה.

לפרסום לחץ כאן.