חרבות ברזל – עדכונים

2023 / נובמבר 2023

חרבות ברזל – עדכוני איכות הסביבה 9.11.2023

הארכת תוקף רישיונות, היתרים ואישורים סביבתיים לעסקים ולמפעלים

בהתאם לחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מיתקני גז), התשפ”ד-2023, כלל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הרגולטוריים שניתנו על ידי גורמי המשרד (למעט חריגים שנקבעו בחוק) שמועד פקיעתם חל בתקופה שבין 7.10.2023 ועד 7.1.2024 יוארכו בשלושה חודשים מעבר למועד הפקיעה המקורי.

בהמשך לחקיקה זו, המשרד להגנת הסביבה פרסם ביום 5.11.2023 הנחיות עדכניות בעניין רישיונות, היתרים ואישורים סביבתיים למפעלים לתקופת מלחמת חרבות ברזל שיעמדו בתוקפן עד לסוף חודש ינואר 2024. מטרת ההנחיות לתת מענה משלים לחקיקה, לנוכח אתגרים אלו, מתוך מתן הגנה ראויה על הציבור והסביבה ולשם שמירה על רציפות תפקודית.

ההנחיות מנחות את גורמי המשרד העוסקים בכל הנוגע לטיפול בהיתרים, באישורים וברישיונות לנוכח מצב המלחמה, על בסיס שני עקרונות מרכזיים: המשך מתן הגנה ראויה לסביבה ולציבור; התחשבות בצורכי המשק במצב החירום.

ההנחיות כוללות:

1.1.       הנחיות בדבר חידוש היתרים ורישיונות היתרים ורישיונות, כאשר אי אפשר לפעול כבשגרה, בדגש על חידוש רישיונות עסק והיתרי רעלים.

1.2.       הנחיות להוצאת היתרים חדשים.

1.3.       הנחיות לדחיית מועדים לביצוע הוראות שמועד ביצוען לפי ההיתרים נקבע לתקופת ההנחיה.

המשרד להגנת הסביבה מדגיש כי על העסקים לפעול על פי החקיקה הסביבתית ועל פי רישיונות ההיתרים והאישורים הקיימים, למניעת סיכון לסביבה ולאוכלוסייה, ולפעול על פי הוראות פיקוד העורף וכוחות הביטחון.

יודגש כי ההארכה לא תחול במקרים אלה

  • א. ההיתרים הבאים שבסמכות המשרד –
    • תעודת היתר לפי תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים), התשנ”ד-1994;
    • היתר לפי תקנות 3, 4 או 5 לתקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), התש”ם-1980, וכן היתר למתן שירות קרינה לפי תקנה 8 לתקנות האמורות לעניין שירות המנוי בפרטים 5, 6 ו-7 לתוספת השנייה לאותן תקנות;
    • היתר חירום לפי תקנה 9(ב) לתקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התש”ן-1990.
  • ב. אם ההיתר המקורי בוטל, או הותלה, או פקע בשל אי קיום תנאי, או אם הגורם המוסמך החליט באופן פוזיטיבי לא לחדש את ההיתר, בהתאם לסמכויות הרגילות החלות לגבי ההיתר.
  • ג. הגורם המוסמך רשאי לקבל החלטה לקצר את תקופת ההארכה. במקרה כזה יש לשקול את האפשרות של בעל ההיתר לעמוד בדרישות לחידוש ההיתר בהליך הרגיל נוכח המצב הביטחוני המיוחד – יש לתת לבעל ההיתר הודעה מנומקת מראש על אי קיצור התקופה. במידת האפשר, יש לתת לבעל ההיתר הזדמנות לטעון טענות בנושא לפני קבלת החלטה. קיצור תקופת הארכה ידווח על פי הנחיות המשרד לרשות האסדרה.