חרבות ברזל – עדכונים

2023 / נובמבר 2023

חרבות ברזל – עדכוני איכות הסביבה 16.11.2023

פורסם תיקון לתקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בעניין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון) תשס”ד-2004 בדבר דחיית מדרגת ההפחתה

התקנות קובעות מדרגות להפחתת הייצור והשימוש בגזי חממה מסוג HFCs לפי שנים, בהתאם לאלו שנקבעו בתיקון קיגאלי לפרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון.

מדרגת ההפחתה הראשונה אשר קבעה צמצום של 10% בכמות השימוש הלאומית ב- HFCs כבר נכנסה לתוקף ביולי 2022 ומיושמת בדרך של חלוקת מכסות ייבוא על ידי משרד הכלכלה והתעשייה.

במסגרת תיקון לתקנות שנכנס לתוקפו בתחילת החודש, ובהמשך לפרסומה של טיוטת התיקון להערות הציבור בחודש ספטמבר, תיקן המשרד להגנת הסביבה את מדרגות ההפחתה אשר היו צפויות להיכנס לתוקף ביום 1.1.2024.

לצורך היערכות נרחבת יותר של המשק בסיוע הממשלה, וזאת בין היתר באמצעות פתיחת האפשרות לייבא גזים חלופיים, תעוכב מדרגת הצמצום של  40% בכמות השימוש הלאומית ב-  HFCs.

לפיכך, הוראות התיקון מעדכנות את לוחות הזמנים המופיעים בתוספת השלישית לחוק חלק א’1, כדלקמן:

במקום החלת מדרגת ההפחתה ל-40% בשנת 2024, זו תחול בשנת 2025. מדרגת ההפחתה הקיימת לשנת 2023, קרי 10% הפחתה, תמשיך לחול גם בשנת 2024.

פורסמה הוראת שעה – סעיף פטור נוסף לשימוש בחומר מפוקח שהשימוש הוא חיוני לצורך בטחוני

לתקנה 6 לתקנות אשר קובעת רשימת שימושים המוגדרים כשימוש פטור, נוספה במסגרת הוראת שעה תקנה 6(9) החרגה נוספת של שימוש פטור:

“שימוש בחומר מפוקח שהשימוש בו הוא חיוני לצורך ביטחוני או להגנה על חיי אדם בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב מיוחד בעורף, ובלבד שלא נמצאו תחליפים לשימוש בחומר כאמור במאמץ סביר.”

הוראת מנכ”ל משרד הכלכלה והתעשייה – “חלוקת מכסות לייבוא של חומרים הגורמים להתחממות כדור הארץ מס’ 2.13” עודכנה ביום 07.11.2023 בהתאם להוראת השעה

מנהל תעשיות במשרד הכלכלה והתעשייה מחלק מכסות יבוא של חומרים מסוג HFCs לצרכי המשק השונים, באמצעות רישיונות יבוא.

מטרת הוראת המנכ”ל היא להסדיר את חלוקת מכסות היבוא של חומרים מסוג HFCs לשנת 2024. ההוראה קובעת כי בקשות לרישיון יבוא לחומרים מסוג HFCs עבור שימוש פטור, יוגשו לאורך כל השנה, ומפרטת את העילות להגשת הבקשות.