חרבות ברזל – עדכונים

2023 / אוקטובר 2023

חרבות ברזל – עדכונים בתכנון ובניה 26.10.2023

השפעות חוק הארכת תקופות

ביום 25.10.2023 אישרה הכנסת את “חוק הארכת תקופות” (להרחבה אודות החוק ראו עדכון רשויות מוניציפליות). בתוספת הראשונה לחוק הארכת התקופות המוזכר לעיל, מנויים בין היתר, האישורים הרגולטורים הבאים:

  • מידע להיתר שנמסר לפי סעיף 145 (א1) לחוק התכנון והבניה, תשכ”ה – 1965 (להלן – “חוק התכנון והבניה”);
  • החלטה של רשות רישוי לפי סעיף 145(ב1) לחוק התכנון והבניה (כגון: החלטה על מתן היתר בניה);
  • החלטה של ועדה מקומית להתיק שימוש או שימוש חורג או לתת הקלה, לפי סעיפים 146, 147, 147א ו – 151ב לחוק התכנון והבנייה;
  • תוקפן של מפות מדידה המוגשות במסגרת תכנית איחוד וחלוקה או במסגרת הליך רישוי;

על אף האמור לעיל, הארכת המועדים האוטומטית לא תחול על אישורים רגולטורים, המנויים בתוספת השנייה לחוק, ובכלל זה היא לא תחול על אישורים רגולטוריים לפי חוק התכנון והבניה, למעט:

  • האישורים הרגולטורים המפורטים בתוספת הראשונה;
  • היתר לפי סעיף 145 לחוק (היתר בניה);
  • היתרים הכוללים הקלה, שימוש חורג או תוספת שימושים לפי חוק התכנון והבניה;
  • החלטה של רשות רישוי לפי סעיף 145(ב1) לחוק התכנון והבניה (כגון: החלטה על מתן היתר בניה);
  • החלטה של ועדה מקומית להתיק שימוש או שימוש חורג או לתת הקלה, לפי סעיפים 146, 147, 147א ו– 151ב לחוק התכנון והבנייה.

תזכיר חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה- חרבות ברזל) (החלטות מינהליות ופעולות מול רשויות ציבוריות, אומנה לילדים, תאגידים וגופים ציבוריים, בתי דין מינהליים ותכנון ובניה), תשפ”ד – 2023

ביום 24.10.2023 פורסם תזכיר הצעת החוק, במסגרתו נכללו, בין היתר, הוראות להארכת תקופות בתחום התכנון והבנייה.

בהתאם לתזכיר הצעת החוק, במקרה בו חלה תקופה, שנקבעה בחיקוק המפורט בתוספת הרביעית שצורפה לתזכיר לחוק, בתוך התקופה הקובעת בענייני תכנון ובנייה (התקופה שבין 7/10/2023 ועד 31/10/2023) לא יובאו ימי התקופה הקובעת בענייני תכנון ובנייה במניין הימים של אותה תקופה.

עוד נקבע כי הדחייה האמור תחול גם על תקופות לביצוע פעולה שנקבעו בהחלטה שניתנה לפי דין על ידי מוסד תכנון או על ידי ראש מוסד תכנון או שנקבעו בתוכנית.

הפעלות שנמנו בתוספת הרביעית, עליהן יחולו הוראות החוק, כוללות בין היתר: הגשת התנגדויות לתכניות (כולל תכנית לתשתית לאומית ותכניות לדרכים); הגשת עררים ובקשות רשות ערר על החלטות מוסד תכנון בנוגע לתכנית והליכי רישוי, וכן בהיטלי השבחה; מועד תחילתה של תכנית למעט אם מועד תחילתה של התכנית חל לפני פרסומו של החוק; הגשת תביעות לפי סעיף 197 לחוק ועוד.

המועד להגשת הערות לתזכיר החוק הוא עד ליום 26.10.2023 בשעה 18:00.

לתזכיר החוק לחץ כאן.