חרבות ברזל – עדכונים

2023 / נובמבר 2023

חרבות ברזל – עדכונים בתכנון ובניה 23.11.2023

חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (תכנון ובנייה ומקרקעי ציבור), תשפ”ד – 2023

ביום 16.11.2023 פורסם חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני תכנון ובניה, הקובע בין היתר –

  • “תקופת ההקפאה”, כמשמעותה בחוק וכפי שיפורט להלן, לא תבוא במניין הימים לחישוב תקופות שנקבעו בסעיפים שונים בחוק התכנון והבניה ובתקנות על פיו, ובכלל זה מועדים להגשת התנגדויות, עררים, לרבות בענייני היטל השבחה, ותביעות לפי סעיף 197 לחוק. תקופת ההקפאה לא תובא בחשבון גם ביחס לתקופות לביצוע פעולה שנקבעו בהחלטה שנתן לפי דין מוסד תכנון או יושב ראש מוסד תכנון או שנקבעו בתכנית.

    “תקופת ההקפאה” – התקופה שמיום 7.10.2023 ועד 31.10.2023. לעניין תקופה או מועד הנוגעים לשטח יישוב המנוי בתוספת הראשונה (יישובי עוטף עזה, הערים אופקים, אשקלון, שדרות ונתיבות ויישובי קו העימות בצפון) התקופה שמיום 7.10.2023 ועד ליום 15.12.2023. תקופת ההקפאה ניתנת להארכה על ידי שר הפנים בתנאים הקבועים בחוק.

  • מבלי לגרוע מהוראות אלו, יו”ר מוסד תכנון רשאי לקבוע תקופות הקפאה נוספות לשם הגשת התנגדויות, הערות, השגות השמעת טענות, באופן כללי או לעניין סוגי תכניות, וכן להורות על דיון בהתנגדות שהוגשה לאחר תום המועד להגשת התנגדות, אם סבר שיש לכך הצדקה בשל המצב הבטחני המיוחד.
  • לעניין תכניות הכוללות הוראה פקיעה (“מנגנון השמדה עצמית”) החלה בתקופה שבין 7.10.2023 ועד 7.3.2024, יידחה מועד הפקיעה בשישה חודשים.

    להבנתנו הוראה זו חלה גם על תוקפה של תמ”א/38 ביחס למרחבי התכנון שלגביהם האריכה המועצה הארצית את תוקפה של תמ”א/38 בהחלטתה מיום 19.2.2024.

  • החוק קובע אף הארכת תוקף הסמכתן של ועדות מקומיות עצמאיות וכן הארכת תקופות למתן החלטה מינהלית בנוגע לצווים מינהליים בענייני תכנון ובנייה ומקרקעי ציבור.

תקנות התכנון והבנייה (תוכנית לרישוי מהיר), תשפ”ד – 2023 –

ביום 20.11.2023 פורסמו תקנות רישוי מהיר. התקנות חלות על תכנית לעמידות מבנים מפני רעידות אדמה במסלול של הריסה ובניה מחדש בהתאם לסעיפים 70ב ו – 70ד לחוק התכנון והבניה (הכוונה לתכניות שניתן לאשרן במסגרת “חלופת שקד”).

התקנות מאפשרות להגיש בקשה להיתר בניה לאחר החלטה על הפקדת התכנית (ומבלי צורך להמתין לאישורה ופרסומה למתן תוקף), והן קובעות תנאים ומועדים קצובים לשלבי הרישוי השונים.

תחילתן של התקנות חודשיים מיום פרסומן.