חרבות ברזל – עדכונים

2023 / נובמבר 2023

חרבות ברזל – עדכונים בתכנון ובניה 16.11.2023

תזכיר חוק התכנון והבניה (תיקון מס’ __ והוראת שעה), תשפ”ד – 2023

ביום 12.11.2023 פורסם תזכיר החוק הכולל מספר תיקונים בחוק התכנון והבניה (להלן – “החוק“):

  • במטרה לתת מענה מהיר ויעיל למפונים שפונו מבתיהם, מוצע, לתקן את החוק, ולקבוע בהוראת שעה שתוקפה לשנה, כי שר הפנים יהיה רשאי לקבוע בצו פטור מתכנית או מהיתר להקמת יחידות דיור ומבני ציבור. הצו יחול בתחום שטחו של ישוב או בסמיכות אליו. התנאים למתן הפטור הם בין היתר: שהעבודות יבוצעו בידי המדינה, או בידי גוף הפועל מטעמה לאחר שהוסמך לכך לפי החלטת ממשלה או בידי רשות מקומית; התקבלה חוות דעת מאת מתכנון המחוז כי קיימת אפשרות סבירה להסדיר את העבודות בתכנית. חוות הדעת תתייחס גם למידת התאמתה של תכנית כאמור, לתכניות מתאר מחוזיות וארציות; יקבע בצו כי ככל שלא הוגשה תכנית הכוללת הוראות להסדרת העבודות כפי שנקבע בצו בתוך שלוש שנים ממועד תחילתו או אם לא אושרה תכנית כאמור בתוך חמש שנים ממועד תחילתו, יוחזר המצב לקדמותו ככל הניתן.
  • לבצע שני תיקונים בחוק התכנון והבניה, כהוראות קבועות, לפין לא תקום עילת תביעה לפי סעיף 197 לחוק עקב אישור תכנית, אשר מטרתה היחידה היא קביעת הוראות לבניית מרחבים מוגנים. וכן כי לא תקום חבות בהיטל השבחה עקב אישורה של תכנית כאמור. החוק מתייחס בין היתר לתיקון 1 לתמ”א/40/א/1 המצוי בהליכי אישור על ידי המועצה הארצית, המאפשר הקמת מרחבים מוגנים גם בסטיה מהוראות התכנית החלה ביחס לקווי בנין, תכסית וכיו”ב.
  • תיקון בחוק לעניין חובת פרסום הודעה בדבר הפקדת תכנית, ובכלל זה חובת פרסום על גבי שלט לפי סעיף 89א לחוק. לאור מצב הלחימה, קיימים מצבים בהם הפרסום על גבי שלט איננו אפקטיבי דיו. לפיכך, מוצע לתת סמכות נוספת ליושב ראש מוסד התכנון המוסמך להפקיד תכנית, לקבוע דרכי פרסום נוספות על הקבוע בסעיף 89א, אם מצא שהדבר נדרש בשל כך שהפרסום על גבי שלט איננו מספיק בשל נוכחות דלילה של תושבים בשטח התכנית. מוצע שהוראה זו תהיה הוראה קבועה כך שניתן יהיה לפעול לפיה גם בעתיד, ככל שיוכרז מצב מיועד בעורף.

לתזכיר החוק לחץ כאן.

חוות דעת היועצת המשפטית למינהל התכנון לעניין לפעילות הוועדות המקומיות בתקופת הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות – לנוכח דחייתן

ביום 2.11.2023  פרסמה היועצת המשפטית למינהל התכנון, עו”ד תדמור עציון, חוות דעת באשר לפעילותן של הוועדות המקומיות לתכנון ובניה בתקופה הנוכחית על רקע דחיית מועד הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות עקב מצב המלחמה בשלושה או ארבעה חודשים.

על פי חוות הדעת, הגם ואין בדחיית מועד הבחירות לרשויות כדי לשנות מהחובה לפעול בריסון ובאיפוק, יש בה כדי להשפיע על נקודת האיזון לאור הפגיעה העשויה להיגרם עקב אי קיום דיונים בענייני תכנון ורישוי לתקופה ממושכת. משכך נקבע כי ראוי ומצופה כי הוועדות המקומיות ורשויות הרישוי יפעלו כמפורט להלן:

בתחום הרישוי

  • בקשה להיתר בניה תואם תכנית – יש לדון בבקשות אלה כסדרן (לאור שיקול הדעת המצומצם הקיים ממילא שכן המדובר בזכויות מוקנות). כך גם לגבי החלטות אחרות שבסמכות גורמי הרישוי, דוגמא מתן תעודת גמר, אישור תצ”ר, אישור תחילת עבודות וכיו”ב.
  • בקשות להקלות או שימוש חורג (ובכלל זה בקשות להיתר לפי תמ”א/38) – ככל והבקשה תואמת מדיניות של הוועדה (בין אם המדיניות פורסמה ובין אם היא נובעת מפרקטיקה נוהגת) יש לקיים את הדיון בעניינה כסדרו. ככל שלא קיימת מדיניות של הוועדה המקומית מומלץ כי ככלל לא יתקיים דיון בוועדה המקומית בתקופת הבחירות (אלא אם הדיון בבקשה נוגע במישרין לתקופת החירום ולצורכי הלחימה).

בתחום התכנון

  • דיון בתכנית בסמכות ועדה מחוזית – יש לקיים את הדיון כסדרו. בשלב זה על מגיש התכנית להגיש את התכנית במקביל, אל הוועדה המחוזית ואל הוועדה המקומית. הוועדה המחוזית תוכל לדון בתכנית גם אם הוועדה המקומית נמנעה מלדון בתכנית בתוך 60 ימים.
  • דיון בתכנית בסמכות ועדה מקומית בהתאם למדיניות תכנונית מפורסמת – ניתן לקיים דיון בוועדה המקומית. לעניין זה מדיניות תכנונית מפורסמת: תכנית כוללנית מאושרת או מופקדת, תכנית אב שפורסמה, תכנית כוללת להתחדשות עירונית או מסמך מדיניות שפרסמה הוועדה המקומית.

ניתנה הנחיה ליו”ר הוועדות המחוזיות להפעיל את הסמכות לפי סעיף 109 לחוק בכל מקום שיתעורר חשש, אף למראית עין, ביחס לקידום התכנית בתקופת הבחירות שלא בהתאם לעקרונות שלעיל. עוד צוין כי בכוונת מינהל התכנון לבחון מקרים שבהם לא תקודם תכנית שנכון היה לקדמה לפי העקרונות לעיל, על מנת לוודא שתכניות אינן מעוכבות שלא לצורך.

  • תכנית בסמכות ועדה מקומית שאינה בהתאם למדיניות התכנונית המפורסמת או בהעדר מדיניות רלוונטית מפורסמת – ניתן לקדמה במישור המקצועי, אולם ככלל, מומלץ להימנע מהבאתה לדיון בוועדה המקומית.

תמ”א 40/א/1/1 – תכנית מתאר ארצית למיגון (בניית מרחב מוגן דירתי)

ביום 16.11.2023 צפויה המועצה הארצית לתכנון ולבניה לדון בהערות הועדות המחוזיות והשגות הציבור לקראת אישורו של תיקון מס’ 1 לטמאה 40/א/1/1, אשר יחיל את תמ”א/40/א/1 (משנת 2019) על כלל שטחי המדינה. עניינה של תמ”א/40/א/1, בתיקון תכניות המתאר המקומיות והמפורטות בנושאים שונים – קווי בניין, תכסית, מרחק בין בניינים וגובה בניין, באופן שניתן יהיה להגיש בקשה להיתר לבניית ממ”ד ליח”ד ומבני ציבור מכח התכניות המפורטות והוראות התמ”א (מבלי צורך לפרסם הקלות או לאשר תכנית מפורטת מיוחדת).