חרבות ברזל – עדכונים

2023 / דצמבר 2023

חרבות ברזל – עדכונים בתכנון ובניה 14.12.2023

  1. תמ”א 40/א/1/1 – תכנית מתאר ארצית למיגון (בניית מרחב מוגן דירתי) (י.פ 12.12.2023 11892 בעמ’ 1868)

ביום 12.12.2023 אושרה תמ”א 40/א/1/1, אשר בהתאם לה ובכפוף לתנאים שנקבעו בה, ניתן להקים מרחב מוגן דירתי ליחידת דיור קיימת או למבנה ציבור קיים, גם בחריגה מהוראות תכניות מתאר מקומיות או מפורטות, לעניין קווי בנין, תכסית, גובה, מרווח בין בניינים והוראות בינוי לעניינים אלו.

התמ”א קובעת כי לא ניתן לשנותה אלא בתכנית שמטרתה העיקרית היא מרחב מוגן, וכי תכנית כאמור המכבידה על האפשרות להקמת מרחב מוגן לעומת הקבוע בתכנית זו, וכן קביעת תנאים לפי סעיף 78 לחוק בשל הכנת תכנית כאמור, לא תאושר אלא באישור מתכנן המחוז לאחר התייעצות עם יו”ר הועדה המחוזית.

התכנית תחול על בקשה להיתר שתוגש לאחר תחילתה של התכנית.

תוקף התכנית הינו ל- 5 שנים, המועצה הארצית רשאית להאריך את תוקפה מעת לעת, לתקופות של עד 5 שנים כל פעם.

  1. חוק התכנון והבנייה (תיקון מס’ 150 והוראת שעה – חרבות ברזל), תשפ”ד – 2023

מטרתו של התיקון לתת מענה מהיר ויעיל למפונים שפונו מבתיהם עקב המלחמה, כך שיהיה ניתן להקים בעבורם יחידות דיור ומבני ציבור בלוחות זמנים מהירים ככל האפשר.

בהתאם לכך, נקבעה הוראת שעה שתוקפה לשנה, לפיה שר הפנים רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה הארצית, לקבוע בצו, פטור מתכנית או מהיתר להקמת מתחם שישמש למגורים של מי שהתגוררו באזור התחולה (מקום או ישוב שנמצא כולו או חלקו בטווח של 7 ק”מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה) ופונו מביתם לפי החלטת הממשלה בדבר פינוי בשל המצב הבטחוני המיוחד, ובין היתר, בתנאים הבאים:

  • שטח המתחם לא יעלה על 500 דונם ומספר יחידות הדיור במתחם לא יעלה על 500;
  • העבודות והשימושים יהיו למטרות מגורים או שימושים נלווים למגורים ובכלל זה לצורכי ציבור שישרתו במישרין את יחידות הדיור שיוקמו במתחם;
  • העבודות יבוצעו בידי המדינה או גוף הפועל מטעמה לאחר שהוסמך לכך על פי החלטת ממשלה או בידי רשות מקומית;
  • הצו יחול בשטח המיועד לבינוי בתחום יישוב או בשטח צמוד ליישוב.
  • הצו יפקע בהתקיים אחד מהתנאים, ובכלל זה לא הוגשה תכנית להסדרת העבודות בתוך שנתיים ממועד תחילתו של הצו, או לא אושרה התכנית בתוך שלוש שנים וחצי, או שהתכנית לא נכנסה לתוקף בתוך חמש שנים ממועד תחילתו של הצו (לשר הפנים סמכות להארכת התקופה האמורה עד שנה נוספת). במקרה כזה יהיה אחראי מי שביצע את העבודות לפי הצו להשיב את המצב לקדמותו.
  1. תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) (הוראת שעה( )מס’ 3), תשפ”ד – 2023

ביום 13.12.2023 פורסמו התקנות לפיהן, בתקופה של שנה ממועד פרסומן, הקמת מרחב מוגן במוסד חינוך, שאין בו מרחב מוגן או שהמרחב המוגן המצוי בו אינו נותן מענה כנדרש לפי תקנות ההתגוננות האזרחית, תהיה פטורה מהיתר בניה, וזאת בהתאם להוראות והתנאים שנקבעו בתקנות.

  1. טיוטת תקנות הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (תכנון ובנייה ומקרקעי ציבור) (שינוי התוספת הראשונה לחוק), תשפ”ד– 2023;

חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (תכנון ובנייה ומקרקעי ציבור), תשפ”ד-2023 (להלן: “החוק“) קבע תקופת הקפאה החל מפריצת מלחמת חרבות ברזל, שהובילה להכרזה על מצב ביטחוני מיוחד.

בכל הארץ נקבעה תקופת הקפאה החל מיום 7.10.2023 ועד ליום 31.10.2023. ביישובי גבול הצפון ובעוטף עזה, אשר נימנו בתוספת הראשונה לחוק (להלן: “יישובי התוספת הראשונה“), נקבעה תקופת הקפאה ממושכת יותר, מיום 7.10.2023 ועד ליום 15.12.2023 (להלן: “תקופת ההקפאה“).

בשל התמשכות המלחמה, עולה הצורך להאריך בחודש נוסף, כלומר עד ליום 15.1.2024 את תקופת ההקפאה בחלק מיישובי התוספת הראשונה.

עם זאת, מספר יישובים ביקשו כי תקופת ההקפאה לא תוארך ביחס אליהם, לנוכח רצונם לקדם הליכי תכנון כסדרם.

בהתאם לכך, מוצע במסגרת התקנות לתקן את התוספת הראשונה לחוק.

בד בבד, פורסמה טיוטת צו להארכת תקופת ההקפאה לפי חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (תכנון ובנייה ומקרקעי ציבור), התשפ”ד – 2023, להארכת תקופת ההקפאה בישובים אלו, עד ליום 15.1.2024.

קישורים לפרסומים:

טיוטת תקנות הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (תכנון ובנייה ומקרקעי ציבור) (שינוי התוספת הראשונה לחוק), תשפ”ד-2023

טיוטת צו להארכת תקופת ההקפאה לפי חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (תכנון ובנייה ומקרקעי ציבור), התשפ”ד – 2023