חרבות ברזל – עדכונים

2023 / אוקטובר 2023

חרבות ברזל – עדכונים בשוק ההון ודיני ניירות ערך 26.10.2023

עקב המצב הביטחוני סגל רשות ניירות ערך פרסם ביום 25 באוקטובר 2023 עדכונים לתאגידים מדווחים, כמפורט להלן:

  1. הארכת תקופת תשקיף מדף בשלושה חודשים נוספים. תשקיף מדף שתוקפו פקע או צפוי לפקוע במהלך התקופה שחלה מיום 7 באוקטובר 2023 ועד ליום 7 בינואר 2024 (“התקופה הקובעת“), יוארך בשלושה חודשים נוספים, וניתן יהיה להמשיך לעשות שימוש בתשקיף המדף במהלך התקופה הקובעת. זאת, לאור כניסתו לתוקף של “חוק הארכת תקופות” (להרחבה אודות החוק ראו עדכון רשויות מוניציפליות), הקובע כי אישור רגולטורי שפקע בתקופה הקובעת יידחה מועד פקיעתו בשלושה חודשים. כך, למשל, תשקיף מדף שעתיד לפקוע בסוף חודש נובמבר 2023 יוארך בשלושה חודשים נוספים עד לסוף חודש פברואר 2024. יוער, כי ההארכה תקפה לכל תשקיף מדף, בין אם מדובר בתשקיף הפוקע בתום 24 חודשים ממתן ההיתר ובין אם מדובר בתשקיף שקיבל אורכה ל-12 חודשים נוספים. עוד יוער, כי בסמכות רשות ניירות ערך להודיע לתאגיד כי הדחייה כאמור לא תחול בעניינו או תחול לתקופה קצרה יותר מהאמור לעיל.
  2. ניהול ישיבות דירקטוריון ואסיפות כלליות באמצעי התקשורת. סגל רשות ניירות ערך מבהיר כי אין מניעה חוקית על פי דין לקיים אסיפות כלליות של בעלי מניות, מחזיקי אגרות חוב וישיבות דירקטוריון וועדותיו באמצעי תקשורת, ובלבד שכל המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן. עמדה זו עומדת בעינה בכל עת, וללא קשר למצב המלחמה שהוכרז בישראל ביום 7 באוקטובר 2023.
  3. תזכיר חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בחוק החברות, תשנ”ט – 1999 (“חוק החברות“). משרד המשפטים פרסם להערות הציבור תזכיר חוק שמטרתו, בין היתר, לאפשר הארכת תקופות ודחיית מועדים הקבועים בחוק החברות, ובכלל זה המועד האחרון לכינוס אסיפה שנתית, תקופת כהונה של דירקטור חיצוני (ולגבי דירקטור בלתי תלוי – לגבי תקופת הכהונה המקסימלית שלו), וכן הארכת תקופות של עסקאות שנקצבו בזמן מכוח חוק החברות (כדוגמת עסקאות בעלי שליטה); והכל בדרך של החלטות דירקטוריון בלבד וללא צורך בהחלטת אסיפה כללית.

הנוסח המלא של ההודעות הנ”ל של רשות ניירות ערך, וכן של הודעות נוספות שלה מיום 16.10.2023 ביחס לתאגידים מדווחים וגופים מפוקחים אחרים (יועצים, משווקים ומנהלי תיקים; קרנות נאמנות וחברי בורסה) נכללו בדף ייעודי שהקימה הרשות באתר האינטרנט שלה, ובו ייכללו עדכונים נוספים ככל שיהיו כאלה לאור המצב הבטחוני.