חרבות ברזל – עדכונים

2023 / דצמבר 2023

חרבות ברזל – עדכונים בדיני עבודה 7.12.2023

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום

בהמשך לפרסומנו הקודם מיום 9/11/2023, בדבר הגנה על עובדים מפיטורים בעת המלחמה, הורחבה ההגנה על איסורי פיטורים של עובדים גם במקרים הבאים (נכון למועד זה בתוקף עד ליום 7/1/2024):

  1. משפחות אומנה הוכללו במסגרת האיסור לפטר עובד שנשאר להשגיח על ילדו עקב סגירת מוסד החינוך.
  2. הורחבה רשימת היישובים בהם מתגוררים עובדים שהתפנו ממקום מגורים. שמות היישובים מופיעים בנספח.
  3. העובד הוא הורה או בן זוג של מי שהוכרז כחטוף או נעדר או שהוא בן משפחה אחר[1] שהצהיר בכתב כי אינו יכול לעבוד עקב היותו בן משפחה של חטוף או נעדר.
  4. העובד נעדר מהעבודה או לא מבצע אותה לצורך השגחה על ילדיו, עקב שירות בצבא (סדיר או מילואים)  או בכוחות הביטחון של בן זוגו.
  5. העובד עצמו חטוף או נעדר.

לאור העובדה שההרחבה בוצעה רטרואקטיבית למועד תחילת המלחמה, נקבע, כי מעסיק לא יועמד לדין פלילי בשל עבירה על ההוראות הנ”ל בתקופה שמיום 7/10/2023 ועד ליום 27/11/2023, יובהר כי אין הדבר אומר כי לעובד לא תעמוד זכות תביעה אזרחית בגין הפרת הוראות חוק אלו גם בתקופה שטרם ביצוע ההרחבה.

ככל שפיטרתם עובדים בתקופה הנ”ל, על פי הרשימה כפי שהורחבה, כמפורט לעיל, אנו ממליצים כי תפנו לקבלת ייעוץ משפטי פרטני.

תשלומים לקופות גמל לקצבה בעבור חטוף או נעדר

במסגרת הוראת השעה תוקן גם את חוק הביטוח הלאומי באופן רטרואקטיבי מיום 7/10/2023 ובהתאם לכך:

  1. מעסיק של עובד שמוגדר כחטוף או נעדר, ימשיך לשלם את התשלומים לקופת גמל לקצבה (את חלק המעסיק ואת חלק העובד) בעד התקופה שבה העובד מוגדר כחטוף או נעדר, באותם שיעורים ובאותו שכר עבודה שהיה משולם אילו העובד עבד כרגיל באותה תקופה.
  2. על מעסיקים לדווח למוסד לביטוח לאומי על אותם תשלומים בהתאם להנחיות שיפורסמו באתר הביטוח הלאומי.
  3. בהתאם לדיווח, המוסד לביטוח לאומי ישפה את המעסיקים על תשלומים אלו ובלבד שלא ניתן מימון לתשלומים אלו ממקור אחר.
  4. לא יינתן שיפוי על פיצויי הלנת שכר בגין חוב לקופת גמל.
  5. אין בהוראות אלו כדי לחול על עובד שחל לגביו הסדר מטיב אחר בזמן שהיה חטוף או נעדר לפי דין או הסכם, להבטחת המשך הזכויות הפנסיוניות שהיו מגיעות לו אילו הוסיף לעבוד באותה תקופה.

עבור התקופה שבין 7/10/2023 ועד ליום 28/10/2023 נדרש לבצע הפרשות לקופה עד 20/12/2023 ולשלם מידי חודש בחודשו מעתה ואילך.

תוקף הנחיות, נכון למועד זה, הוא עד 6/10/2025.


[1] בן משפחה אחר הוא כל אחד מאלה: ילד שמלאו לו 18 שנים, אח, קרוב משפחה שמקבל כספים לפי חוק למימון הוצאות משפחות שבויים, חטופים ונעדרים.