חרבות ברזל – עדכונים

2023 / נובמבר 2023

חרבות ברזל – עדכונים בדיני עבודה 16.11.2023

חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ”ד-2023

בהמשך לפרסומנו הקודם מיום 2/11/2023 אושר מתווה המסדיר, בין היתר, הקלות והטבות לעובדים, אשר פוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום (“חל”ת“) בתקופת המלחמה, וכפי שיפורט להלן.

דמי אבטלה

הוחלט על מספר הקלות לתנאי הזכאות לדמי אבטלה לעובדים שפוטרו או שהוצאו לחל”ת ביוזמת המעסיק במהלך התקופה שבין 7/10/2023 ועד ה-30/11/2023 (“תקופת המתווה“) כדלקמן:

  1. תקופת החל”ת המינימלית המזכה בדמי אבטלה תעמוד על 14 יום לפחות.
  2. בוטלה הדרישה לניצול ימי חופשה לפני היציאה לחל”ת כתנאי לזכאות לדמי אבטלה (רק לאחר ניצול ימי החופשה).
  3. תקופת האכשרה לקבלת דמי אבטלה הופחתה ל-6 חודשים לפחות מתוך 18 החודשים האחרונים (ולא תעמוד על 12 חודשים מתוך 18 החודשים האחרונים).
  4. הזכאות לדמי אבטלה תחל ממועד סיום ההעסקה, או ממועד היציאה לחל”ת ולא 5 ימים לאחר מועדים אלו (דרישה שבוטלה).
  5. במקרה בו מכסת ימי האבטלה המרבית שברשות העובד מסתיימת במהלך תקופת המתווה, תוארך תקופת זכאותו לדמי אבטלה עד ליום 30/11/2023.
  6. מעסיק של עובד שהוצא לחל”ת לתקופה של 14 ימים לפחות פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי במהלך תקופת המתווה.

ההקלות המפורטות לעיל יחולו בתקופת המתווה בלבד. שר האוצר עשוי להאריך תקופה זו עד לסוף השנה.

השתתפות בהוצאות שכר עובדים

בנוסף, בכדי לתמרץ מעסיקים להמשיך ולשלם שכר לעובדיהם, המדינה תשתתף בהוצאות השכר המשולמות על ידי המעסיק עבור חודשים אוקטובר ונובמבר 2023 (“החודש המזכה”). שיעור השתתפות המדינה יהיה אחת משתי האפשרויות הבאות, לפי הנמוך מבין השתיים:

  • 75% מעלות שכר העבודה ששולם לעובד בחודש המזכה, כשהתוצאה המתקבלת מוכפלת ב- 1.25, מוכפל בשיעור הירידה במחזור העסקאות;
  • השכר הממוצע במשק מוכפל במספר העובדים ששולם להם שכר בחודש המזכה, כשהתוצאה המתקבלת מוכפלת ב- ב- 1.25, מוכפל בשיעור הירידה במחזור העסקאות.

החישובים הנ”ל יבוצעו בהפחתת סכומים שהמוסד לביטוח לאומי שילם למעסיק להחזר תגמולי מילואים ששולמו לעובד על ידי המעסיק, ובהתאם לתנאים נוספים ותקרות הפיצוי הקבועות במתווה.

תיקון לחוק עבודת נשים

במהלך תקופת המתווה, תקופת החל”ת לא תובא במניין 60 הימים לאחר חזרת העובד/ת מחופשת הלידה (“תקופת לידה והורות“).

מענק לבני 67 ומעלה

לאור העובדה שמי שחצה את גיל 67 אינו זכאי בימי שגרה לדמי אבטלה, במסגרת המתווה הוחלט על מתן מענק מיוחד לבני 67 ומעלה, אשר הוצאו לחל”ת בתנאים המתוארים לעיל או פוטרו מעבודתם, ובלבד שהם היו עובדים שכירים במשך 3 חודשים רצופים לפני החודש שבו הופסקה עבודתם.

גובה המענק המיוחד יהיה בשיעור של 75% מהכנסות העובד, מחולק ב- 90, אך לא יותר מסך של 134 ש”ח ליום, במכפלת מספר הימים בחודש שבהם היה העובד מחוסר עבודה.

פיצוי למעסיקים בגין תשלום שכר לעובדים שפונו מביתם במסגרת הוראות מערכת הביטחון ולא התייצבו לעבודה

מעסיק רשאי לתבוע ממס רכוש פיצוי בגין שכר ששילם לעובד, שנעדר מעבודתו “בשל היום שבו לא עבד העובד לפי הוראות כוחות הביטחון”. ההוראה מתייחסת לעובדים, המתגוררים בישובים, שפונו על פי החלטת הממשלה מאזור עוטף עזה וגבול הצפון. הפיצוי יינתן למעסיק בלי קשר למקום מושבו.

במקרה כזה, המעסיק יהיה זכאי לתבוע פיצוי בגין השכר ששילם לאותו עובד, עד לתקרה של פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק.

מעסיקים יוכלו להגיש את הבקשות לפיצוי במסגרת מערכת ייעודית שתיפתח על ידי רשות המיסים בתקופה הקרובה.