חרבות ברזל – עדכונים

2023 / אוקטובר 2023

חרבות ברזל – עדכונים בדיני מסים 26.10.2023

הארכות מועדים

רשות המסים הודיעה על הארכת מועדים שונים נוספים ובכלל זה מועדי הגשת דיווחים תקופתיים מסוימים בשנת 2024 וכן מועד השקת פרויקט “חשבוניות ישראל” כתנאי לקיזוז מע”מ תשומות.

 

הקלות ליבואנים

רשות המסים פרסמה הקלה לציבור היבואנים לפיה עלויות מסוימות ששולמו על ידי היבואן עקב מצב המלחמה החל מיום 16.10.23, לא יכללו בערך העסקה לצרכי מכס בעת חישוב מיסי היבוא.

 

פיצויים לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים

החוק קובע בין היתר אפשרות לקבלת פיצוי בגין “נזק עקיף”, הפסד או מניעת ריווח כתוצאה מ”נזק מלחמה” ביישובי ספר, או מחמת אי אפשרות לנצל נכס נכסים המצויים בתחום יישובי ספר עקב פעולות מלחמה.

על מנת לסייע לבעלי העסקים ביישובי ספר בהתמודדות עם המצוקה התזרימית שנכפתה עליהם בשל המצב הביטחוני, רשות המסים פתחה את האפשרות להגיש מקדמה עבור “נזק עקיף” עוד לפני הגשת התביעה. תקרת המקדמה היא 500,000 ₪, ובאתר רשות המסים מופיעה הדרך לחישוב המקדמה.

 

תרומות במקום העבודה

א. מתן זיכוי באמצעות המעביד – אדם שתרם תרומה למוסד ציבורי, שהוכר ככזה בהתאם לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ”א-1961, ייהנה מזיכוי במס. רשות המסים פרסמה בעבר נוהל המאפשר למעסיקים מסוימים להצטרף להסדר במסגרתו הם יוכלו לשקף בחישוב ניכויי השכר מעובדיהם את זיכוי המס המגיע בגין תרומות. יותר ויותר מעבידים מצטרפים למנגנון זה. הדרך למתן התרומה למוסד הציבורי יכולה להיעשות על ידי העובד כך שהוא תורם סכום כסף באופן עצמאי, או שהוא מורה למעביד לתרום מטעמו.

ב. תרומת על דרך של פדיון ימי חופשה – עובדים רבים מעוניינים לתרום על דרך של פדיון ימי חופשה עודפים להם הם זכאים ותרומת הסכום לו הם זכאים או ויתור מוחלט על ימי החופשה. היתרון העיקרי באפיק זה הוא אי פגיעה בתזרים השוטף של העובד.  עמדת רשות המסים היא כי גם תרומה על דרך של פדיון ימי חופשה או ויתור עליהם נחשבת כקבלת שכר על ידי העובד ואז תרומה של סכומי הנטו. לאור קיומן של דעות חולקות, נעשה ניסיון להגיע למתווה מוסכם עם רשות המיסים שיאפשר לעובדים לתרום סכום גדול מבלי ליעדו למוסד ציבורי ספציפי, אך ניסיונות אלה לא הבשילו למתווה מוסכם.