חרבות ברזל – עדכונים

2023 / נובמבר 2023

חרבות ברזל – עדכונים בדיני מסים 2.11.2023

  • רשות המסים פרסמה הודעה לפיה המדינה תפצה בגין נזק מלחמה, כל כלי שיט, ישראלי או זר, המצוי במים הכלכליים של מדינת ישראל. זאת מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים ותקנותיו. שיעור הפיצוי בגין נזק מלחמה הוא 100% מ”הנזק הממשי” כהגדרתו בתקנות.
  • פורסם תזכיר חוק תכנית הסיוע הכלכלי, שמסדיר את מתווה הפיצוי לעסקים שנפגעו במלחמה. תזכיר החוק למעשה מוסיף מסלול נוסף על מסלול הפיצויים אשר קבוע בפרק השמיני לחוק מס רכוש וקרן הפיצויים. ניזוק אשר זכאי לפיצוי הן מכוח הפרק השמיני לחוק מס רכוש והן מכוח חוק תכנית הסיוע הכלכלי, יוכל לבחור בפיצויים לפי אחד מהם. תזכיר החוק אושר הבוקר על ידי הממשלה.
  • פורסמה טיוטת הוראת שעה לפיה יופחת שיעור מס הקניה על סולר אשר ישמש לייצור חשמל בתקופת המלחמה ועד שנה לאחריה להשלמת המלאים הנדרשים במשק החשמל שהיו קיימים ערב מצב החירום ונעשה בהם שימוש במהלך המלחמה, וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו בהוראת השעה. כמהלך משלים הוצע לתקן את צו הבלו על דלק כך שייקבע פטור חלקי על סולר המשמש לייצור חשמל או להשלמת מלאי כאמור.
  • הוארכה הנחיית רשות המסים לעצירת פעולות יזומות לשומה ולביקורת עד ליום 12.11.23.
  • רשות המסים הודיעה היום על הקלה בזקיפת השווי לרכבים צמודים לעובדים (לפרסום לחץ כאן). בהתאם להקלה, עובדים שיצאו לחל”ת או למילואים, והחזירו למעסיקם את הרכב, ייזקף להם שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בהם הרכב היה ברשותם. במסגרת ההקלה מאפשרת רשות המסים שתי הקלות נוספות:
    • הראשונה, באשר לעובדים שגויסו למילואים בצו 8, המעסיק יוכל לוודא החזרת הרכב לרשותו מול העובד או מי מטעמו, גם על ידי השארת הרכב “בשטח”.
    • השנייה, העובד, או מי מטעמו יוכל להודיע לגבי החזרת הרכב למעסיק או אי העמדת הרכב לרשותו, גם בדיעבד, ולכל המאוחר עד 7 ימי עבודה לאחר סיום תקופת שירות המילואים.

יצוין, כי מדובר בהקלה רחבה יותר מזו שניתנה בתקופת הקורונה, וכי במצב הרגיל, נזקף שווי שימוש ברכב באופן מלא לעובד בהתאם לתקנות, גם אם הרכב ברשותו רק בחלק מהחודש.