חרבות ברזל – עדכונים

2023 / דצמבר 2023

חרבות ברזל – עדכונים בדיני מסים 14.12.2023

  1. התפרסמה טיוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (התקופה הקובעת), התשפ”ד 2023 במסגרתה מבוקש להאריך את ה”תקופה הקובעת” כך שפיצויים המשתלמים מכוח פרק שמיני 1 לחוק מס רכוש וקרן הפיצויים, התשכ”א-1961 ישתלמו גם לגבי נזקים שנגרמו לעסקים בחודש דצמבר 2023.
    המדובר על מתווה הפיצוי המשולם לעסקים קטנים ובינונים להשתתפות בהוצאותיהם הקבועות ובחלק מהוצאות השכר שלהם. עד לתיקון זה, הזכאות למענק הייתה רק לגבי נזקים שנגרמו ב’תקופה הקובעת’ שנקבעה מיום 7 באוקטובר 2023- ליום 30 בנובמבר 2023. התיקון מבקש להאריך את התקופה גם לנזקים שנגרמו במהלך דצמבר ועד ליום 31 בדצמבר 2023.
  1. התפרסמה טיוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (מחזור עסקאות חליפי), התשפ”ד 2023 במסגרתה מבוקש לקבוע מחזורי עסקאות חליפיים לטובת עוסקים שמחזוריהם בתקופת הבסיס היו נמוכים עקב שירות מילואים או תקופת לידה/הורות והם אינם משקפים נכונה את מחזורי העסקאות הרגילים שלהם. במקרים כאלו, הנוסחה הרגילה שנקבעה בפרק שמיני 1 לחוק מס רכוש וקרן הפיצויים, התשכ”א-1961, לחישוב ירידת מחזורים, לא תשקף את הפגיעה האמיתית במחזורי עסקאותיהם. טיוטת התקנות קובעת דרכי חישוב אלטרנטיביות לעניין זה, שתאפשר לשקף את הפגיעה בעסק עקב מלחמת ‘חרבות ברזל’.
  2. צו דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) (הארכת התקופה הקובעת ותקופת הדחייה) (מס’ 2) (התשפ”ד-2023) פורסם ובמסגרתו הוארכה “התקופה הקובעת” עד ליום 31 בדצמבר 2023. “תקופת הדחייה” הוארכה לשמונים וחמישה ימים ועד ליום 31 בדצמבר 2023, לפי המוקדם.