עדכוני לקוחות ופרסומים

דיני עבודה / יוני 2021

הסרת מגבלות קורונה

החל מהיום 1.6.2021, פקעו התקנות שהחילו את התו הסגול במקומות עבודה*. כמו כן, פקעו התקנות שחייבו הצגת תו ירוק ותו סגול במקומות שבהם מקבלים קהל (בתי קפה, קולנוע וקניונים וכו')**.

לאור התחלואה הנמוכה וביטול המגבלות הנוגעות לנגיף הקורונה, מעסיק לא יוכל לאסור כניסה של עובדים לא מחוסנים למקום העבודה או התניית הכניסה בהצגת בדיקת קורונה שלילית בשל הוראות התו.

אנו ממליצים לשקול באהדה ובהתחשב באופי העבודה והנסיבות ביטול מידי של איסור כניסת עובדים לא מחוסנים למקום העבודה או התניית הכניסה בהצגת בדיקה שלילית במקום שאין נימוקים טובים אחרים לכך.

יצויין כי ההנחיה בדבר עטית מסיכה בחללים סגורים נשארה בעינה ותקפה, נכון למועד זה, עד ליום 11.6.2021***.

 

 

*תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות במקומות עבודה), תש"ף -2020. **תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), תש"ף – 2020. *** צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020