עדכוני לקוחות

דיני עבודה / אוגוסט 2023

החוק להגברת האכיפה

 1. ביום 30.7.2023 פורסמו תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן), התשפ"ג-2023 ("התקנות").
 2. בהתאם לחוק להגברת האכיפה, התשע"ב-2011 ("החוק להגברת האכיפה"), על חוזה שירותים עם קבלן בענפי הניקיון, השמירה וההסעדה, לכלול, בין היתר, את: (א) רכיבי השכר שישולמו לעובד הקבלן, (ב) עלות השכר המינימלית, (ג) הצהרת הקבלן על עלויות נוספות, כולל רווח והתחייבות מצד המזמין לתשלום סכום שלא יפחת מעלות השכר המינימלית והעלויות הנוספות כאמור. ואולם, במשך כ-11 שנים, מאז כניסתו לתוקף של החוק להגברת האכיפה, לא תוקנו תקנות, בהן נקבעו רכיבי השכר.
 3. ענין זה תוקן במסגרת התקנות. התקנות קובעות לראשונה, את רכיבי השכר, המרכיבים את ערך שעת העבודה המינימלית לעובדי קבלן בענפי הניקיון, השמירה וההסעדה.
 4. במסגרת התוספות לתקנות, מפורטים מנגנוני החישוב של ערך שעת העבודה המינימלי וכלל הרכיבים שיש לשלם בכל ענף וענף. בנוסף, מפנות התקנות למחשבון שיופיע באתר משרד העבודה ואשר ניתן יהיה להיעזר בו לצורך בדיקת רכיבי השכר.
 5. התקנות אף קובעות מנגנון של התחשבנות בין מזמין השירות לבין הקבלן, לפיו עליהם לערוך התחשבנות לכל הפחות, אחת לרבעון, ביחס לכל עובד, לגבי שורה של פרמטרים שנקבעו בתקנות.
 6. כניסת התקנות לתוקף:
  • התקנות ייכנסו לתוקף ביום 1.1.2024 והן יחולו על התקשרויות שייערכו לראשונה ביום זה או לאחריו.
  • ביחס להתקשרויות שנערכו לפני יום 1.1.2024, התקנות יחולו לפי המוקדם:
   • ממועד חידוש ההתקשרות או הארכת ההתקשרות, אם יחולו ביום 1.1.2024 או לאחריו;
   • התקנות יחולו על התקשרויות כאמור, בכל מקרה, החל מיום 1.1.2025.
 7. לתקנות חשיבות רבה, היות שאי עמידה בהוראות החוק להגברת האכיפה, לעניין זה, עשויה להטיל אחריות פלילית על מזמין שירות ועל המנהל הכללי של מזמין השירות, לרבות קנסות בסכומים שיכולים להגיע לעשרות אלפי ש"ח.
 8. בנוסף, אי הכללת הפרטים המפורטים בסעיף 2 לעיל, בחוזה השירותים, עשויה אף להטיל אחריות אזרחית של מזמין השירות כלפי עובד הקבלן.
 9. המלצות:
  • יש לבחון כי כל ההתקשרויות הקיימות עם קבלנים בענפים האמורים, עומדות בהוראות החוק להגברת האכיפה.
  • החל מיום 1.1.2024, ביחס לכל התקשרות חדשה או התקשרות קיימת אשר מוארכת או מתחדשת, יש לוודא כי ההסכם והתוספת כוללים בתוכם את ההוראות הרלוונטיות מכוח התקנות.
  • החל מיום 1.1.2025, ביחס לכל התקשרות באשר היא, יש לוודא כי ההסכם והתוספת כוללים בתוכם את ההוראות הרלוונטיות מכוח התקנות.