עדכוני לקוחות

דיני עבודה / יולי 2023

אישור התקנות להגבלת ההפקדה לביטוח מנהלים

בימים אלה אישרה ועדת הכספים של הכנסת תקנות שיגבילו באופן דרמטי את השימוש בכלי הפנסיוני של ביטוח המנהלים. לפיכך, החל מיום 1/9/2023, ולמעט במקרים חריגים, לא יוכלו עוד מרבית העובדים החדשים לחסוך כספים לקראת גיל פרישה באמצעות ביטוח מנהלים.

רקע כללי: בהתאם להוראות החוק, לכל חוסך אפשרות לבחור את קופת הגמל בה ינוהל חסכונו הפנסיוני (לדוגמה: ביטוח מנהלים, קרן פנסיה וכולי).
ביטוח מנהלים הוא ביטוח המנוהל באמצעות חוזה אישי, הנחתם בין המבוטח לבין חברת הביטוח, ובמסגרתו המבוטח, בין היתר, צובר חיסכון לגיל פרישה, בהתאם לתנאי החוזה.
קרן פנסיה מיועדת גם היא לחיסכון לגיל פרישה, אך בניגוד לביטוח המנהלים, היא מבוססת על תקנון אחיד וזהה לכל המבוטחים, אשר כפוף לאישור משרד האוצר.
בהתאם להוראות הדין, על כל מעסיק לציין בהסכמי ההעסקה שלו כי החברה תבטח את העובד בהסדר פנסיוני על פי בחירתו, ולציין את האפשרויות העומדות בפניו.

הבעיה: במרוצת השנים הוכח כי ביטוח המנהלים הוא חיסכון יקר יותר ומשתלם פחות מקרן הפנסיה, ובאופן משמעותי.
כך, על פי דו”ח הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לשנת 2021, ככלל, דמי הניהול של קופות ביטוחי המנהלים הן הגבוהות ביותר בשוק (גבוהות בעשרות אחוזים מדמי הניהול של קרנות הפנסיה), עלות הכיסויים הביטוחים בהן גבוהה באופן משמעותי מאלו בקרנות הפנסיה ומקדם קצבת הזקנה בהן גבוה אף הוא ממקדם הקצבה בקרנות הפנסיה.
לפיכך, סכום הקצבה הצפוי לפורשים מקופות ביטוח המנהלים צפוי להיות קטן באופן משמעותי (בעשרות אחוזים) מסכום הקצבה הצפוי לפורשים מקופות הפנסיה.

החקיקה החדשה: לאור האמור, ביום 26/6/2023, אישרה ועדת הכספים של הכנסת את התקנות להגבלת ההפקדה לביטוח מנהלים¹.

בתקנות הנ”ל נקבע, כי “במטרה להבטיח קצבה ראויה במועד הפרישה לחוסכים”, תוגבל ההפקדה לביטוח מנהלים למצטרפים חדשים, לחלק השכר שמעל סכום השווה לפי שניים מהשכר הממוצע במשק, כך שהחלק שעד סכום השווה לפי שניים מהשכר הממוצע במשק יופקד בקופת גמל לקצבה שאינה ביטוח מנהלים. נכון למועד כתיבת מזכר זה, השכר הממוצע במשק עומד על 11,870 ₪, כך שהעובד יוכל להפקיד לביטוח מנהלים רק על חלק השכר שמעל 23,740 ₪.
עוד נקבע כי התקנות לא יחולו על מי שכבר יש לו ביטוח מנהלים, אלא רק על מצטרפים חדשים.
השינוי ייכנס לתוקף החל מיום 1/9/2023.

המלצות: נוכח האמור לעיל, אנו מציעים לתקן את הסכמי ההעסקה שלכם (עבור עובדים חדשים בלבד שאין להם ביטוח מנהלים בתוקף ממקום עבודה קודם) החל מיום 1/9/2023 ולהבהיר לעובדים חדשים, בטרם יחתמו על הסכם ההעסקה, כי לא ניתן יותר לבחור בביטוח מנהלים כסוג הביטוח הפנסיוני שבו הם מעוניינים, וזאת למעט בנוגע לחלק השכר העולה על פעמיים השכר הממוצע במשק, כפי שיהיה מפעם לפעם.
בכל הנוגע לעובדים קיימים המבוטחים בביטוח מנהלים – לאור החסרונות הבולטים לכאורה העולים מקיום החיסכון הפנסיוני באמצעות ביטוח מנהלים, מוצע להפנות את העובדים הנ”ל לקבלת ייעוץ פנסיוני בנושא, מבלי לחוות דעה כלשהי באשר לבחירת העובד.

נשמח לענות כל שאלה ולהבהיר כל ענין בקשר לאמור לעיל.

________________________________________________________________
[1] הצעת תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל) (תיקון), תשפ”ג-2023; תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל) (תיקון), תשפ”ג-2023.
מובהר, כי האמור לעיל הינו מידע כללי, אין בו התייחסות לנסיבות ועובדות ספציפיות ואין לראות בו משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי לעניין קונקרטי.